استخراج از دانه ها

بهینه سازی راندمان استخراج صمغ دانه به و اندازه گیری خصوصیات .

13 نوامبر 2013 . ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺨﺮاج ﺻﻤﻎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت رﺋﻮﻟﻮژي آن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﻣﻮاد و روش. ﻫﺎ. : راﻧﺪﻣﺎن اﺳﺘﺨﺮاج ﺻﻤﻎ داﻧﻪ ﺑﻪ در داﻣﻨﻪ دﻣﺎﯾﯽ. (. ºC. 80-25(. ،. pH. )11-3 (. و ﻧﺴﺒﺖ آب ﺑﻪ داﻧﻪ. ( w/w. 120-50 (. ﺑﺎ روش ﺳﻄﺢ. ﭘﺎﺳﺦ. RSM. (. Response Surface Methodology. ) ﺑﻬﯿﻨﻪ. ﺳﺎزي ﺷﺪ . ﺧﺼﻮﺻﯿ. ﺎت رﺋﻮﻟﻮژي ﺻﻤﻎ داﻧﻪ ﺑﻪ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺤﺪوده وﯾﺴﮑﻮاﻻﺳﺘﯿﮏ ﺧﻄﯽ و.


SID | استخراج آبي آنزيمي روغن از دانه روغني سويا

اين مقاله گزارش پروژه اي است که در مقياس آزمايشگاهي به مطالعه روش استخراج آبي – آنزيمي از دانه سويا مي پردازد. در اين پروژه اثر متغيرهاي عملياتي نظير غلظت آنزيم، زمان استخراج، نسبت رقت، سايز ذره و سه اثر تداخلي در بازده نهايي ارزيابي شده و پارامترهاي عملياتي با استفاده از روش تاگوچي بهينه سازي مي شوند. مطالعات آماري داده ها.


مدلسازی استخراج از دانه های گیاهی با استفاده از سیال فوق بحرانی دی .

1 آگوست 2017 . تبلیغات · در رسانه ها · تماس با ما · به ما بپیوندید · پرسش های متداول · لوگوی آپارات · کانالهای رسمی · جشن بزرگ آپارات. سرویس هایی دیگر از آپارات فیلیمو. آرشیو هزاران فیلم وسریال ایرانی و خارجی. آپارات کودک. آرشیو انیمیشن و فیلم های مناسب برای کودکان. آپارات در موبایل Windows, Android, iOS. مسئولیت محتوای.


دانه ها و راندمان هیدرولیز پروتئین استخراج در ویژگی های قلیایی و آنزیم

های قلیایی و آنزیمی. استخراج در ویژگی. ها و راندمان هیدرولیز پروتئین. دانه. گوجه. فرنگی. معصومه امیری اندی. 1. *. ، علی معتمدزادگان. 2. و. سید هاشم حسینی. پرور. 2. تاریخ دریافت: 30. /6/. 94. تاریخ پذیرش: 14. /9/. 94. 1. دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی،. گروه علوم و صنایع غذایی،. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی.


روش های مختلف استخراج موسیلاژ بامیه - سیویلیکا

ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﻣﻮﺳﯿﻼﮊ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﭘﻠﯽ ﺳﺎﮐﺎﺭﯾﺪﻫﺎ، ﭘﺮﻭﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﯾﮏ ﮔﯿﺎﻩ ﯾﺎ ﺩﺍﻧﻪ ﺭﺍ ﮔﻮﯾﻨﺪ. ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯿﻼﮊﻫﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ. ﻣﻮﺳﯿﻼﮊﻫﺎ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻮﺍﺩ. ﻏﺬﺍﯾﯽ ﻭ ﺻﻨﻌﺖ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻫﺎﯼ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻨﻮﺍﻥ ﺍﺳﺘﺎﺑﯿﻼﯾﺰﺭ، ﺳﻔﺖ. ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﭘﺮﯼ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺮﺑﺖ ﻭ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﯼ ﺁﻧﺘﯽ ﻫﯿﭙﺮﮔﻼﯾﺴﻤﯿﮏ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ.


دانه های روغنی - Paydar Zarin

دانه‌های روغنی، به منظور استخراج روغن از دانه آن‌ها پرورش می‌یابند؛ ولی به‌عنوان منبع با ارزش پروتئین نیز مطرح هستند و بقایای محصول بعد از روغن‌کشی بدین منظور بکار می‌رود. . گل آفتاب‌گردان گیاهی است از خانوادهٔ گل‌ ستاره‌ ای‌ ها از جنس آفتاب‌گردان‌ها. . کتان یک روغن گیاهی است که از دانه های رسیده گیاه بزرک یا گیاه کتان بدست می‌آید.


استخراج دانه های روغنی | روغن کشی

که طی آن دانه های روغنی ضمن تحت فشار قرار گرفتن در دستگاه مخصوص تا 120-90 درجه سانتیگراد حرارت می بینند و بخوبی پخته می گردند . روغن دانه ها بمیزان نسبتاً مناسب تری استخراج می شوند و کنجاله حاصله که بخوبی برشته شده است ، حاوی حدود 4 درصد روغن است که اصطلاحاً کنجاله چرب خوانده می شود . مدت ایجاد فشار بر دانه ها در این.


بهینه سازی راندمان استخراج صمغ دانه به و اندازه گیری خصوصیات .

13 نوامبر 2013 . ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺨﺮاج ﺻﻤﻎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت رﺋﻮﻟﻮژي آن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﻣﻮاد و روش. ﻫﺎ. : راﻧﺪﻣﺎن اﺳﺘﺨﺮاج ﺻﻤﻎ داﻧﻪ ﺑﻪ در داﻣﻨﻪ دﻣﺎﯾﯽ. (. ºC. 80-25(. ،. pH. )11-3 (. و ﻧﺴﺒﺖ آب ﺑﻪ داﻧﻪ. ( w/w. 120-50 (. ﺑﺎ روش ﺳﻄﺢ. ﭘﺎﺳﺦ. RSM. (. Response Surface Methodology. ) ﺑﻬﯿﻨﻪ. ﺳﺎزي ﺷﺪ . ﺧﺼﻮﺻﯿ. ﺎت رﺋﻮﻟﻮژي ﺻﻤﻎ داﻧﻪ ﺑﻪ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺤﺪوده وﯾﺴﮑﻮاﻻﺳﺘﯿﮏ ﺧﻄﯽ و.


استخراج از دانه ها,

SID | استخراج ديوسژنين دانه شنبليله با هدف تبديل به هورمون .

دستگاههاي طيف سنج جرمي (Mass , UV, IR, NMR, Spectrometry) نقطه ذوب و برخي معرف هاي شيميايي براي شناسايي و تاييد ساختمان ديوسژنين به کار رفتند. ديوسژنين به روش شيميايي به ماده بينابيني 16-dehydropregnenolone acetate تبديل گرديد. نتايج و بحث: دانه ها از بازار تجاري تهيه و ديوسژنين خالص از آنها استخراج گرديد.


مدلسازی استخراج از دانه های گیاهی با استفاده از سیال فوق بحرانی دی .

1 آگوست 2017 . تبلیغات · در رسانه ها · تماس با ما · به ما بپیوندید · پرسش های متداول · لوگوی آپارات · کانالهای رسمی · جشن بزرگ آپارات. سرویس هایی دیگر از آپارات فیلیمو. آرشیو هزاران فیلم وسریال ایرانی و خارجی. آپارات کودک. آرشیو انیمیشن و فیلم های مناسب برای کودکان. آپارات در موبایل Windows, Android, iOS. مسئولیت محتوای.


دانه ها و راندمان هیدرولیز پروتئین استخراج در ویژگی های قلیایی و آنزیم

های قلیایی و آنزیمی. استخراج در ویژگی. ها و راندمان هیدرولیز پروتئین. دانه. گوجه. فرنگی. معصومه امیری اندی. 1. *. ، علی معتمدزادگان. 2. و. سید هاشم حسینی. پرور. 2. تاریخ دریافت: 30. /6/. 94. تاریخ پذیرش: 14. /9/. 94. 1. دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی،. گروه علوم و صنایع غذایی،. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی.


روغن کشی با دستگاه روغنگیری و دیگر روش ها

31 ژانويه 2018 . روغن کشی یا عصاره گیری روغن به یک روش مکانیکی برای استخراج روغن از گیاهان، مغزها و دانه های روغنی اطلاق می شود. با روش فشرده سازی فیزیکی بوسیله دستگاه روغنگیری ، تمام مواد خروجی حاوی هیچ گونه ماده افزودنی شیمیایی نیستند. این یک روش مقرون به صرفه، متنوع و بدون مواد شیمیایی است. امروزه دو روش محبوب.


روش های مختلف استخراج موسیلاژ بامیه - سیویلیکا

ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﻣﻮﺳﯿﻼﮊ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﭘﻠﯽ ﺳﺎﮐﺎﺭﯾﺪﻫﺎ، ﭘﺮﻭﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﯾﮏ ﮔﯿﺎﻩ ﯾﺎ ﺩﺍﻧﻪ ﺭﺍ ﮔﻮﯾﻨﺪ. ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯿﻼﮊﻫﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ. ﻣﻮﺳﯿﻼﮊﻫﺎ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻮﺍﺩ. ﻏﺬﺍﯾﯽ ﻭ ﺻﻨﻌﺖ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻫﺎﯼ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻨﻮﺍﻥ ﺍﺳﺘﺎﺑﯿﻼﯾﺰﺭ، ﺳﻔﺖ. ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﭘﺮﯼ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺮﺑﺖ ﻭ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﯼ ﺁﻧﺘﯽ ﻫﯿﭙﺮﮔﻼﯾﺴﻤﯿﮏ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ.


ﻣﻮﺳﯿﻼژ ﺑﻪ داﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﻮ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺘﺨﺮاج، ﺗﻬﯿﻪ ﭘﻮد - مجله علمی پزشکی جندی شاپور

14 جولای 2014 . ﺳﺎﺧﺖ ﭼـﯿﻦ، ﺗـﺮازوي آﻧﺎﻟﯿﺘﯿﮑـﺎل ﻣـﺪل. PT120. ﺳﺎرﺗﺮﯾﻮس آﻟﻤﺎن و اﻟﮏ ﻫﺎي داروﺋﯽ. ﺑ. ﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎي. ﻣﺨﺘﻠـﻒ. ﺳﺎﺧﺖ آﻟﻤﺎن. اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻮﺳﯿﻼژ. ﺑﻪ داﻧﻪ ﺧﺮﯾﺪاري ﺷﺪه ﺑـﺮ اﺳـﺎس روش. ﻫـﺎي ﺗﻮﺿـﯿﺢ. داده ﺷـﺪه. در ﮐﺎرﻫـﺎي ﻗﺒﻠـﯽ و ﺗﻐﯿﯿـﺮ در ﺑﺮﺧـﯽ ﺣـﻼل ﻫـﺎ. (. 12. و. 16. ) اﺳﺘﺨﺮاج. و ﺧﺎﻟﺺ ﮔﺮدﯾـﺪ. ﺑـﻪ داﻧـﻪ ﻫـﺎ اﺑﺘـﺪا در. ﻣﻌـﺮض. آﻓﺘـﺎب و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ در آون. 105. درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد. ﺧﺸﮏ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﻮاص ﻣـﻮاد ﻣﻮﺟـﻮد.


استخراج از دانه ها,

دانه های روغنی - Paydar Zarin

دانه‌های روغنی، به منظور استخراج روغن از دانه آن‌ها پرورش می‌یابند؛ ولی به‌عنوان منبع با ارزش پروتئین نیز مطرح هستند و بقایای محصول بعد از روغن‌کشی بدین منظور بکار می‌رود. . گل آفتاب‌گردان گیاهی است از خانوادهٔ گل‌ ستاره‌ ای‌ ها از جنس آفتاب‌گردان‌ها. . کتان یک روغن گیاهی است که از دانه های رسیده گیاه بزرک یا گیاه کتان بدست می‌آید.


Optimization of Extraction Conditions of an Iranian Flaxseed Gum .

ﺩﺍﻧـﻪ ﺑـﺰﺭﮎ ﻗﻬـﻮﻩ. ﺍﻱ ﺍﺯ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺘﺎﻥ ﺭﻭﻏﻨﻲ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ. ﮐﻠـﻴﻪ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎﺕ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺗﺠﺎﺭﺗﻲ ﺑﺎ ﺧﻠﻮﺹ ﺑﺎﻻ. ﺑـﻮﺩﻩ ﻭ ﺑـﺪﻭﻥ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎﺯﻱ ﻣﺠﺪﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ . ﺭﻭﺵ ﻫﺎ. ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺁﻥ ﮐﻪ ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﺻ. ﻠﻲ. ﻭ ﻣـﺘﻘﺎﺑﻞ ﻓﺎﮐـﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﻣـﺎ،. pH. ﻭ ﻧﺴـﺒﺖ ﺁﺏ ﺑـﻪ ﺩﺍﻧﻪ ﺑﺮ ﺩﺭﺻﺪ. ﺑـﺎﺯﺩﻩ. ﺍﺳـﺘﺨﺮﺍﺝ، ﭘـﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﻭ ﻭﻳﺴـﮑﻮﺯﻳﺘﻪ ﻇﺎﻫـﺮﻱ ﺻـﻤﻎ. ﻫـﺎﻱ. ﺍﺳـﺘﺨﺮﺍﺟﻲ ﺑﻮﺩ. ،. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺁﻣﺎﺭﻱ.


استخراج از دانه ها,

دانه‌های روغنی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

دانه‌های روغنی، به منظور استخراج روغن از دانه آن‌ها پرورش می‌یابند؛ ولی به‌عنوان منبع باارزش پروتئین نیز مطرح هستند و بقایای محصول بعد از روغن‌کشی بدین منظور بکار می‌رود. هم روغن و هم کنجاله به‌همان اندازه اهمیت داشته و احتیاج به‌تجزیه‌های ویژه دارند که دقت در خلوص دانه رقم (کولتیوار) اهمیت دارد. ناخالصی بسیار کمی با سایر مواد ژنتیکی.


شرایط و ضوابط استخراج روغن از دانه های روغنی به روش کمپرس سرد

1- انواع روغن گیاهی خوراکی که به روش پرس سرد استخراج می گردد شامل: روغن گردو، بادام شیرین، روغن پسته، روغن کنجد، روغن آفتابگردان، روغن تخمه کدو، روغن بادام زمینی، و روغن جوانه ذرت می باشد، در مورد سایر دانه ها و میوه های مورد استفاده در تولید روغن های تهیه شده به روش پرس سرد از جمله کلزای اصلاح شده و امثال آن باید توسط وزارت.


ي ﺮاز ﯿ ﻗﺪوﻣﻪ ﺷ ﺻﻤﻎ داﻧﻪ ﯽ و ﺣﺮارﺗ ﮏﯿ ﺴﮑﻮاﻻﺳﺘ ﯾ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ - ResearchGate

6 نوامبر 2012 . ﯽ. آن ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ، دﻣﺎ و ﻧ. ﺰﯿـ. واﺑﺴـﺘﮕ. ﯽ. ﺗﺸﮑ. ﻞﯿ. ژل ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮارت دﻫ. ﯽ. در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎ. ي. ﻣﺨﺘﻠﻒ ا. ﻦﯾ. ﺻـﻤﻎ. ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻣﻮاد و روش. ﻫﺎ. اﺳﺘﺨﺮاج ﺻﻤﻎ و. آﻣﺎده ﺳﺎز. ي. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ. داﻧﻪ ﻫﺎ. ي. ﻗﺪوﻣﻪ ﺷ. ﺮازﯿ. ي. از. ﯾـ. ﮏ. داروﺧﺎﻧـﻪ ﮔ. ﯿـ. ﺎﻫ. (ﯽ. ﻋﻄـﺎر. )ي. در. ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺗﻬ. ﻪﯿ .ﺷﺪ. داﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر دﺳﺘ. ﯽ. و ﺟﻬﺖ ﺣﺬف ﺗﻤـﺎم ذرات. ﺧﺎرﺟ. ﯽ. ﯿﻧﻈ. ﺮ. ﺳﻨﮓ ر. ﺰه،ﯾ. ﺧﺎر و ﺧﺎﺷﺎك و ﺳﺎ. ﺮﯾ. داﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ دﻗـﺖ ﺗﻤ. ﺰﯿـ.


روش های 5 برای شناسایی CBD با کیفیت بالا - تهیه بهترین روغن .

26 سپتامبر 2017 . روغن زیتون CBD کامل از ساقه، دانه ها و ساقه های گیاه شاهدانه استخراج می شود. این روغن شامل نه تنها CBD، بلکه طیف وسیعی از سایر اجزای طبیعی (ترپن ها، قندها، فلاونوئیدها و کانابینوئید های ثانویه) که در تمام قسمت های کنف یافت می شوند و بر این باورند که بهتر کار می کنند. ما طرفداران بزرگ "مزایای سالم، نه بالا" از.


جایگاه همیشه بهار در فرآورده های آرایشی و بهداشتی - مقالات - زردبند

گلهای این گیاه ماده اولیه تولید بسیاری از فرآورده های آرایشی و بهداشتی بوده و نه تنها در تهیه کرم های روشن کننده، نرم کننده و ضد چروک بکار می رود، بلکه از مواد رنگی استخراج شده از آن در رنگ کردن مواد غذایی و همچنین بسیاری از فرآورده های آرایشی و بهداشتی استفاده های متنوعی می شود. به لحاظ شناخت جنبه های گوناگون کاربرد این گیاه در.


مطالبی در مورد روغن که نمی دانید - مجله پزشکی دکتر سلام

9 آوريل 2014 . در گذشته برای استخراج روغن از دانه ها و مواد غذایی چرب، آنها را بین دو سنگ سنگین مانند سنگ آسیاب قرار می دادند و اسبی هم با به گردش درآوردن این سنگ ها، باعث تحت فشار قرار گرفتن دانه های روغنی و استخراج روغن برای مصرف انسانی می شد… کنجاله یا تفاله باقیمانده از این روغن گیری هم به مصرف خود اسب یا سایر دام ها.


ﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ روﻏﻦ و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮐﻠﺰا ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج آﻧﺰﯾﻤﯽ و ﺣﻼل - پژوهشنامه گیاهان دانه .

ﭼﮑﯿﺪه. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺳﺘﺨﺮاج آﻧﺰﯾﻤﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﺪاري و وﯾﮋﮔﯽ. ﻫـﺎي ﮐﯿﻔـﯽ روﻏـﻦ و ﭘـﺮوﺗﺌﯿﻦ. ﮐﻠﺰا (رﻗﻢ. ﻫﺎ. ﯾﻮﻻ. 401. در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎن) در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ روش. ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺘﺨﺮاج ﺑـﺎ ﺣـﻼل ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﺷـﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد در ﻫﺮ دو روش اﺳﺘﺨﺮاج، ﺑﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي ﺿﺮﯾﺐ ﺷﮑﺴﺖ، داﻧﺴﯿﺘﻪ، ﻋـﺪد ﯾـﺪي و ﻣـﻮاد. ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺻﺎﺑﻮﻧﯽ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ. داري. (. 05. 0/. P>. ) وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ. در ﺣﺎﻟﯽ. ﮐﻪ رﻧـﮓ روﻏـﻦ، ﻏﻠﻈـﺖ ﻓﺴـﻔﺮ،. ﻣﯿﺰان اﺳﯿﺪﯾﺘﻪ،.


1488 K

28 سپتامبر 2015 . چکید. ه. مقدمه: استخراج. صمغ. از. دانه. ها. ی. گياهی. اخيراً. اهميت. بسياری. يافته. است . دانه. مرو. به مقدار زياد در مناطق مختلف ايران کشت می. شود. صمغ اين دانه دارای خصوصيات. عملکردی. قابل. توجهی. می. باشد که با انواع. هيدروکلوئيدهای. غذايی. تجاری قابل. مقايسه است . مواد و روش. ها: در اين پژوهش اثر دمای استخراج صمغ در.


ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻫﺎي ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎي اﺧﯿﺮ در زﻣﯿﻨﻪ روش ﭘﯿﺸ 1 - Journal of Herbal .

روش ﺳﻮﮐﺴﻠﻪ ﯾﮏ روش. اﺳﺘﺎ. ﻧﺪاردي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ اﺻﻠﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ دﯾﮕﺮ روش. ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر. ﻞ journal homepage: .jhd.iaushk. ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ. ﻫﺎي اﺧﯿﺮ در زﻣﯿﻨﻪ روش. ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﺮﮐﯿﺐ. ﻫﺎي. ﮔﯿﺎﻫﯽ. ﺑﻬﺰاد ذواﻟﻔﻘﺎري. 1،. اﻓﺴﺎﻧﻪ ﯾ. ﮑ. ﺪاﻧﻪ. 2. ٭ .1. اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﮔﻨﻮزي ،داﻧﺸﮑﺪه. ي داروﺳﺎزي،. داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﻬﺎن. ؛ .2. دﺳﺘﯿﺎر ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﮔﻨﻮزي، داﻧﺸﮑﺪه. ي داروﺳﺎزي، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﻬﺎن.


Pre:سنگ آهن چرخه زندگی
Next:معادله های شیمیایی سنگ معدن نقره از معدن