دانه بندی سرباره کوره قوس الکتریکی

فرآوری سرباره کوره قوس الکتریکی - Boomrang

9 آوريل 2017 . شارژ فلزی در هر ذوب در کوره، تغذیه و به‌وسیله قوس الکتریکی ایجادشده توسط الکترودهای گرافیتی ذوب و تا درجه حرارت موردنظر گرم می شوند. . فشار زیاد سرد کنند به سرباره دانه ای تبدیل می شود و حالت آمورف پیدا می‌کند و از نظر شیمیایی در ترکیب با اجزای سیمان به‌صورت فعال درمی‌آید همچنین از سرباره برای آجر سازی.


مقایسه¬ ی تغییر شکل¬ های ماندگار مخلوط¬ های آسفالتی حاوی سرباره .

ﻫﺎي آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ ﺣﺎوي ﺳﺮﺑﺎره. ي. ﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﯿﺎرﺷﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي در. ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﻫﺎي ﺣﺎوي ﺳﺮﺑﺎره ﮐﻮره اﮐﺴﯿﮋﻧﯽ دارد؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ درﺻﺪ ﺳﺮﺑﺎره، اﺧﺘﻼف در ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺷﯿﺎرﺷﺪﮔﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﺎوي .. ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎي آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ.در ﻃﺮح ﻣﺨﻠﻮط از ﻗﯿﺮ. AC60-70. ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن. و ﭘﻮدر ﺳﻨﮓ آﻫﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﯿﻠﺮ اﺳﺘﻔﺎده. ﺷﺪه اﺳﺖ . داﻧﻪ. ﺑﻨﺪي. ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻣﻨﺤﻨﯽ داﻧﻪ. ﺑﻨﺪي ﺷﻤﺎره. ي. 4.


حمل سرباره – شرکت حمل و نقل گنجینه پردیس

حمل سرباره. یکی از محصولات جانبی فرآیند فولادسازی، سرباره کوره قوس الکتریکی است. سرباره تولید شده حاصل ناخالصی موجود در سنگ معدن و مواد شارژ شده به . بار اقدام به فرآوری سرباره با تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با روش خنک ‌سازی با آب، خردکردن (crushing) و تبدیل سرباره به دانه‌بندی مناسب برای استفاده در ساخت.


کوره قوس الکتریکی(بخش دوم) - آهن مجد فراز

کوره قوس الکتریکی(بخش دوم): شامل یک حمام بزرگ و کم عمق با لایه نسوز اسیدی یا بازی و الکترودهای کربنی بر بالای بستر ذوب می باشد که می توانند. . برای جلوگیری از آلایندگی فولاد مذاب با نیتروژن و سرباره کوره های مدرن دارای مجرای تخلیه از کف در محل ناودانی تخلیه مذاب می باشند. در برخی از کارخانه های جدید، از روش های مختلف.


بررسی تاثیر پارامترهای محیطی و شرایط سرباره بر روی خوردگی جرم .

اویرایش شده بررسی تاثیر پارامترهای محیطی و شرایط سرباره بر روی خوردگی جرم نسوز منیزیتی در کوره قوس الکتریکی . در ادامه با استفاده از تست بوته در دمای°C1600 و تحت اتمسفر نرمال، تاثیر دانه بندی جرم و ترکیب شیمیایی سرباره بر میزان خوردگی جرم های منیزیتی بررسی شده است. عمق خوردگی و ریزساختار نمونه های تست.


فرآوری سرباره کوره قوس الکتریکی - Boomrang

9 آوريل 2017 . شارژ فلزی در هر ذوب در کوره، تغذیه و به‌وسیله قوس الکتریکی ایجادشده توسط الکترودهای گرافیتی ذوب و تا درجه حرارت موردنظر گرم می شوند. . فشار زیاد سرد کنند به سرباره دانه ای تبدیل می شود و حالت آمورف پیدا می‌کند و از نظر شیمیایی در ترکیب با اجزای سیمان به‌صورت فعال درمی‌آید همچنین از سرباره برای آجر سازی.


مقاله استفاده از سرباره گرانوله شده کوره بلند (GBFS)ذوب آهن اصفهان .

هدف از این کار تجربی بررسی خواص گیرشی خمیر و استحکام مکانیکی ملات ساخته شده از سیمان پرتلند سفید حاوی 0% و 10% و 20% و 30% ( درصد وزنی سیمان) سرباره گرانوله شده کوره بلند (GBFS) می باشد. ابتدا سرباره خرد شده و به محدوده دانه بندی ≤ 75 میکرون (عبوری از الک مش 200 ) رسانیده شد، سرباره در این رنج اندازه دانه، رنگی.


ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻮﻻﺩ ﺯﻧﮓ ﻧﺰﻥ: EAF ﺳﺮﺑﺎﺭﻩ ﻱ ﭘﻔﻜﻲ ﻳﻚ ﻓﻦ ﺁﻭﺭﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺆﺛﺮ

ﻃﻮﺭ ﻭﺳﻴﻌﻲ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﺮﺑﺎﺭﻩ ﭘﻔﻜﻲ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻮﻻﺩ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻛﻮﺭﻩ ﻫﺎﻱ. ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺍﺳﺖ. ﺟﻬﺖ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺳﺮﺑﺎﺭﻩ ﭘﻔﻜﻲ ﻭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ. ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﺮ ﻭﺍﺣﺪﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺁﻥ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻳﺪ. ﺩﺭ. ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﭘﻴﺎﻡ ﻓﻮﻻﺩ . ﺯﻧﮓ ﻧﺰﻥ ﺫﻭﺏ ﻭ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺩﺭ ﻛﻮﺭﻩ ﻗﻮﺱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ. ) ﺍﺳﺖ. ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ... ﻗـﺎﺑﻞ ﺟﻤـﻊ ﺑﻨﺪﻱ Al ﺍﺳﭙﻴـﻨـﻞ ﺷـﻮﺩ. ﺍﺯﺁﻧـﺠﺎ ﻛﻪ ﺍﻳـﻦ ﺍﺛـﺮ ﻣﻬـﻢ.


کوره قوس الکتریکی(بخش دوم) - آهن مجد فراز

کوره قوس الکتریکی(بخش دوم): شامل یک حمام بزرگ و کم عمق با لایه نسوز اسیدی یا بازی و الکترودهای کربنی بر بالای بستر ذوب می باشد که می توانند. . برای جلوگیری از آلایندگی فولاد مذاب با نیتروژن و سرباره کوره های مدرن دارای مجرای تخلیه از کف در محل ناودانی تخلیه مذاب می باشند. در برخی از کارخانه های جدید، از روش های مختلف.


بررسی تاثیر پارامترهای محیطی و شرایط سرباره بر روی خوردگی جرم .

اویرایش شده بررسی تاثیر پارامترهای محیطی و شرایط سرباره بر روی خوردگی جرم نسوز منیزیتی در کوره قوس الکتریکی . در ادامه با استفاده از تست بوته در دمای°C1600 و تحت اتمسفر نرمال، تاثیر دانه بندی جرم و ترکیب شیمیایی سرباره بر میزان خوردگی جرم های منیزیتی بررسی شده است. عمق خوردگی و ریزساختار نمونه های تست.


پروژه فرآوری سرباره های فولاد

همانطور که شرح داده شد به صورت کلی سرباره های فولاد از دو منبع ایجاد می شود یکی کوره های بلند و دیگری کوره های قوس الکتریکی یا اکسیژن قلیایی از هر کدام از این منابع محصولاتی به شرح . از این سرباره ها در تولید بتون ، ترکیب در آسفالت و زه کشی لوله ها استفاده می شود از دانه های ریزتر برای کاربرد های آب بندی استفاده می شود.


کوره قوس الکتریکی - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

استفاده از چدن مذاب در کوره های قوس الکتریکی جهت فولادسازی عملی متداول و مرسوم نبوده است لیکن وجود عوامل متعدد سبب گشته است تا بهره گیری از این ماده در کوره های قوس الکتریکی رواج یابد و با وجود بالا . خواص و مشخصات سرباره فولاد کوره قوس الکتریک با ذوب آهن اسفنجی/ . همچنین شارژ مداوم قراضه دانه‌بندی شده و آهن اسفنجی .


فولادسازی و نورد گرم و سرد - فکور صنعت تهران

سنگ آهن ورودی از معادن در صورت نیاز فروشنده دانه بندی می شود و بنتونیت بعنوان چسب در مخلوط کن ها اضافه شده و به قسمت دیسکها تا بصورت گندله هایی به قطر 6 تا 25 . آهن اسفنجی در کوره قوس الکتریکی در واحد فولادسازی همراه با قراضه آهن و آهک ذوب می شود، آن گاه به کمک اکسیژن و اعمال روشهای متالورژیکی فولاد مذاب تولید می گردد،.


معرفی فرآیند تولید | سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی .

در این روش ماده اولیه، قراضه های آهن و فولاد است که پس از ذوب در کوره های قوس الکتریکی،حذف ناخالصیها، افزودن کربن و سایر مواد ضروری به فولاد تبدیل میگردد. .. مواد خام، تجهیزات بارگیری، بدنه کوره بلند، کارگاه چدن، پیشگرم کنهای هوا (کائوپرها)، تجهیزات غبارگیر و تصفیه گاز و کارگاه ریخته گری چدن و کارگاه دانه بندی سرباره.


سرباره - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

تولید[ویرایش]. امروزه آهن در کارخانه‌های صنایع فولاد با روش اکسیژن اولیه (لینز دوناویتز) یا در کارخانهٔ کوچک‌تر از طریق قوس الکتریکی تولید می‌شوند. کوره‌های باز ذوب آهن دیگر استفاده‌ای ندارند. در روش لینز دوناویتز، سنگ آهن مذاب یا آهن بازیافتی مذاب با مادهٔ جانبی اکسید کلسیم (CaO) یا دولومیت (CaMgCO) در داخل کوره قرار می‌گیرند.


ﺑﻪ ﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼﺮف ﻗﺮاﺿﻪ ﻫﺎي ﻣ ﯾﺎﺑﯽ ﻏﺒﺎر ﮐﻮره ﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ

در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ. ﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎي ﻏﺒﺎر. واﺣﺪ. ﻓﻮﻻدﺳﺎزي ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺮوه ﻣﻠﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ. ﻓﻮﻻد. اﯾﺮان. در ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼﺮف. ﻗﺮاﺿﻪ ﺑﻪ آﻫﻦ اﺳﻔﻨﺠﯽ در ﮐﻮره ﻗﻮس. اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ .. ﮐﻮره در ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎي ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه، در ﺟﺪول. 1. ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. آزﻣﻮن. ﺗﻮزﯾﻊ اﻧﺪازه ذ. رات. (PSA). ﺗﻮﺳﻂ. ﻟﯿﺰر. ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮزﯾﻊ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻧﺪازه ذرات ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘ. ﻪ اﺳﺖ . در اﯾﻦ روش. ،. داﻧﻪ. ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎ در.


بازیابی گرد و غبار کوره قوس الکتریک توسط فرآیندهای .

20 آگوست 2015 . همانطور که در بخش گرد و غبار کوره قوس الکتریک گفته شد روشهای بازیابی عناصر ارزشمند از EAFD به دو دسته هیدرو و پیرومتالورژیکی تقسیم بندی میشوند. در ای. . فرآیند میتواند روی مواد معدنی، کانیها، باطلهها، خاکستر، سرباره، EAFD و هرگونه ماده دیگری که حاوی روی باشد انجام شود. این مواد حاوی روی که به شکل.


آموزش جامع واحدها و فرایندهای کارخانجات فولادسازی (سنگ آهن، گندله .

1 جولای 2017 . نوع دانه بندی بدلیل عیار پایین، فقط در کوره های بلند استفاده میشود و جهت استفاده در روش احیای مستقیم، میبایست ابتدا سنگ آهن را به کنسانتره و سپس به ... ۲-فواید سرباره در کوره قوس الکتریکی; ۳-سرباره کوره; ۴-حذف فسفر; ۵-محافظت از نسوز و پوسته; ۶-بازیسیته سرباره; ۷-پفکی شدن سرباره; ۸-اهمیت Mgo در.


دانه بندی سرباره کوره قوس الکتریکی,

بررسي تأثير پيرشدگي آزمایشگاهی دراز مدت بر رفتار خستگي .

آسفالتي حاوي سرباره هاي قوس الکتریک و کوره اکسيژني. امير کاووسي . به اين ترتيب که بخش درشت دانه مصالح آهکي به ترتيب با 75 ،50 ،25 و 100 درصد سرباره هاي نوع کوره قوس الکتريک. و کوره اکسيژنی . مخلوط آسفالتي، عمر خستگي، سرباره کوره قوس الکتريک، سرباره کوره اکسيژنی، پيرشدگي دراز مدت واژه های کلید ی:.


خط تولید.pdf - شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﮐﻮره ﺑﻠﻨﺪ . ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ و ﻓﻮﻻد ﺧﻮزﺳﺘﺎن از ﮐﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه ﺑﺮاي ﺗ. ﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪﻟﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ) 3. ﺟﺪول ﺷﻤﺎره. 1. ﻣﻌﺎدن ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪه ذوب آﻫﻦ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﻧﻪ ﺑﻨﺪي و ﻧﺤﻮه ارﺳﺎل ﻣﻮاد ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ را. ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .. اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻮره ﻫﺎي ﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﮐﻨﻮرﺗﻮر ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﻮﻻد ﻣﺬاب ﺷﺪه. و ﭘﺲ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺘﺎﻟﻮرژي ... رواﻧﺴﺎز و ﮔﺪاز آور ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﯿﺎﻟﯿﺖ ﺳﺮﺑﺎره و ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻘﻄﻪ ذوب ﺳﯿﻠﯿﺲ ﻣﯽ.


مهندسی فرآیند خطوط تولید فولاد - فامکو

2- احیای مستقیم سنگ آهن (DR) و ذوب آهن اسفنجی (ِِDRI) و قراضه (Scrap) در کوره های الکتریکی از قبیل قوس الکتریکی (EAF) نظیر فولاد خوزستان با القایی (IMF). ... قبل از استفاده از سرباره به عنوان ماده خام بایستی آن را دانه بندی کرد برای اینکار سرباره را داخل ناودانی میریزند و از زیر ناوان آنرا سرد و خنک می کنند و تبدیل به دانه.


جوشکاری زیرپودری - الکترود،سیم جوش

جوش زیر پودری یک فرایند جوش قوس الکتریکی است که در آن گرمای لازم برای جوشکاری توسط یک یا چند قوس بین یک فلز پوشش نشده، یک یا چند الکترود مصرفی و یک قطعه ... که پودرهای جوش زیر پودری غالبا به این ترکیبات نیازی ندارند، زیرا وجود سرباره مذاب و دانه های کروی پودر از قوس حفاظت کرده و نیازی به گاز محافظ نیست.


1567 K

ﺳﺮﺑﺎره ﭘﻔﮑﯽ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد ﺗﻌﻤﯿﺮاﺗﯽ در ﭘﺎﺗﯿﻞ. ﻫﺎ ﻣﻮرد. اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد ﮐﻪ ﺑﺮاي اﯾـﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﭘـﺲ از ﺧـﺮداﯾﺶ و. داﻧﻪ ﺑﻨﺪي، دﯾﺮﮔﺪازﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده ﻣﺠـﺪد. اً در ﺻـﻨﻌﺖ ﻓـﻮﻻد. ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ. ﮔﯿﺮﻧﺪ. ]8-5.[. از ﺟﻤﻠﻪ. ﻓـﺮآورده ﻫـﺎي. دﯾﺮﮔـﺪازي ﮐـﻪ در ﻓﺮآﯾﻨـﺪﻫﺎي. ﻓﻮﻻدﺳــﺎزي،. ﺑــﺮاي. ﻣﺜــﺎل. ،. در ﮐــﻮره. ﻫــﺎي ﭘﺎﯾــﻪ اﮐــﺴﯿﮋﻧﯽ. (BOF). ،. آﺳﺘﺮ ﭘﺎﺗﯿﻞ. ﻫﺎ، ﮐﻮره. ﻫﺎي ﻗـﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾﮑـﯽ. (EAF). و اﻧﻮاع ﮐﻨﻮرﺗﻮرﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﮔـﺴﺘﺮده.


Khatemeh Yafteh.xlsx - شرکت فولاد مبارکه اصفهان

48102534. اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاص و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﺮﺑﺎره ﮐﻮره ﻫﺎي ﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ و ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن راه ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده از ... و اراﺋﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎيHazan ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ,ارزﯾﺎﺑﯽ واوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي ﺧﻄﺮات زﯾﺎن آور در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻓﻮﻻدﺳﺎزي ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﺑﺮوش. اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ... ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد T 57 , ST 14 ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ، ﺗﺒﻠﻮر ﻣﺠﺪد و رﺷﺪ داﻧﻪ در ﺣﯿﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت آﻧﯿﻞ ﻫﯿﺪروژﻧﯽ ﻓﻮﻻدﻫﺎي. ﻣﺒﺎرﮐﻪ.


دانه بندی سرباره کوره قوس الکتریکی,

اصل مقاله (814 K)

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣـﺎﻛﻲ از آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ دﻳﺮﮔـﺪازﻫﺎي رﻳﺨﺘﻨـﻲ. آﻟﻮﻣﻴﻨﺎ. -. اﺳﭙﻴ. ﻨﻞ ﺑﻪ. ﻋﻠﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻔﻮذ ﺳﺮﺑﺎره و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮر. دﮔﻲ. ﺧﻮب ﺟﻬﺖ ﻛﺎرﺑﺮد در ﺳﻘﻒ ﻛﻮره. ﻫﺎي ﻗﻮس اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ. ﻫﺴﺘﻨﺪ . اﻟﺒﺘﻪ در ﺗﻮزﻳﻊ .. اﻧﺘﺨﺎب داﻧﻪ. ﺑﻨﺪي ﻣﻨﺎﺳﺐ. ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺗﻮزﻳﻊ. اﻧﺪازه ذرات ﺑﺮ ﺧﻮاص ﺟﺮم. ﻫﺎي. ﻛﻢ. ﺳﻴﻤﺎن آﻟﻮﻣﻴﻨﺎ. -. اﺳﭙﻴﻨﻞ ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﺘﻔﺎ. وﺗﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار. ﮔﺮﻓﺖ و در ﻧﻬ. ﺎﻳﺖ ﺗﻮزﻳﻊ اﺻﻼح ﺷﺪه آﻧﺪرﻳﺎزن ﺑﻪ. دﻟﻴﻞ ﻋﻤﻠﻲ. ﺗﺮ.


Pre:ایده مختصر در مورد آسیاب گلوله
Next:خرد قبرس گیاه