قهرمان خزش کارخانه crushert جنگل

All words - BestDic

candidates' tournament, ورزش : تورنمنت نامزدهاى قهرمانى شطرنج جهان. candidates, کلمات .. cloud forest, زيست شناسى : جنگل بلند مه الود. cloud point, علوم هوايى .. compensation trading, داد و ستد متقابلبازرگانى : معامله اى که در ان فروشنده ماشين الات کارخانه متعهد ميگردد تا محصول ان ماشين الات را خريدارى نمايد. compensative.


All words - BestDic

candidates' tournament, ورزش : تورنمنت نامزدهاى قهرمانى شطرنج جهان. candidates, کلمات .. cloud forest, زيست شناسى : جنگل بلند مه الود. cloud point, علوم هوايى .. compensation trading, داد و ستد متقابلبازرگانى : معامله اى که در ان فروشنده ماشين الات کارخانه متعهد ميگردد تا محصول ان ماشين الات را خريدارى نمايد. compensative.


Pre:الماس، کار معدن در کنگو
Next:شرکت آثار میلگرد سبو