سه غلتکی چاپ آسیاب جوهر

آسیاب سه غلتکی - مکانیزم

18 نوامبر 2017 . Three-Roll-Mill.jpg کاربرد آسیاب سه غلتکی. آسیاب‌های سه غلتکی برای مخلوط کردن جوهرهای فیلم ضخیم الکترونیکی، سرامیک با کارایی بالا، لوازم آرایشی، کربن/گرافیت، رنگ، جوهر چاپ، دارو، مواد شیمیایی، پوشش شیشه، کامپوزیت دندان، رنگ‌دانه، پوشش، چسب، آب‌بندها و مواد غذایی به طور گسترده‌ای مورد استفاده قرار.


مشخصات، قیمت و خرید پرینتر جوهر افشان اپسون مدل L1300 - دیجی کالا

برای رنگ مشکی این مدل از جوهر T6641 با ظرفیت چاپ 7100 برگ استفاده می‌کند. برای رنگ Cyan (آبی) جوهر T6642، رنگ Magneta (قرمز) جوهر T6643 و برای رنگ زرد جوهر T6644 با ظرفیت چاپ 5700 برگ مورد استفاده قرار می‌گیرند. تغذیه کاغذ. چاپگر L1300 از روش Friction Feed برای تغذیه کاغذ استفاده می‌کند که در آن غلتک‌های.


دستگاه کلندر چاپ پارچه - خدمات چاپ پارچه

دستگاه کلندر چاپ پارچه این دستگاه بصورت رولی کار می کند برای کار باید شما پلاتر اپسون داشته باشید که طرح مد نظرتان را روی کاغذ های مخصوص و با رنگ.


تولید پیگمنت و رنگدانه

زﻳﺮا ﻋﻼوﻩ. ﺑﺮﻣﻮارد اﺳﺘﻌﻤﺎل ﭘﻴﮕﻤﻨﺖ هﺎ. ي. ﻣﻌﺪﻧ. ﻲ. ﻻﮐﻬﺎ ،رﻧﮕﻬﺎ. ي. روﻏﲏ. ،ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎپ و .. در رﻧﮕﺮز. ي. اﻟﻴﺎف و ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت هﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣ. ﻲ. رﻓﺘﻨﺪ . ﻳ ﮑ. ﻲ. از ﻣﻬﻤﱰ ﻳﻦ اﮐﺘ ﺸﺎﻓﺎت در ﻣﻮرد ﭘﻴﮕﻤ ﻨﺖ هﺎ. ي. ﺁﱄ. ،ﮐ ﺸﻒ. ﭘﻴﮕﻤ ﻨﺖ هﺎ. ي. ﻓﺘﺎﻟﻮ ﺳﻴﺎﻧﲔ در ﺳﺎل. ١٩٣٥. ﺗﻮ ﺳﻂ ﺷﻴﻤﻴﺪان هﺎ. ي. ﺷﺮﮐﺖ. رﻧ ﮕﺮزان ا ﺳﮑﺎﺗ. ﻠﻨﺪ ﺑﻮد . ﻣﻌ ﻤﻮﻻ ﻣﻮاد رﻧ ﮕ. ﻲ. را ﺑﻪ دو ﺳﺘﻪ ﭘﻴﮕﻤ ﻨﺖ هﺎ. (. رﻧﮕﺪاﻧﻪ هﺎ. ) و رﻧﮓ هﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪ. ي. ﻣ. ﻲ. ﮐﻨﻨﺪ . رﻧﮕﺪاﻧﻪ هﺎ را ﺑﺎ رﻧﮓ.


سه غلتکی چاپ آسیاب جوهر,

واژه نامه صنعت چاپ - Scribd

، درﯾﭽﮥ ﻣﻮج ﮔﯿﺮ ﺧﻂ ﮐﺶ ﻫﺪ ﺑﺎﮐﺲ ﻏﻠﺘﮏ ﺳﻮراﺧﺪار ﺗﯿﻐﻪ اي . déflecteur bag. sac. bag - making machine machine à fabriquer les. ﭘﺎﮐﺖ ﮐﯿﺴﻪاي ﯾﺎ ﮐﯿﺴﻪ ﮐﺎﻏﺬي دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﯿﺴﻪ . sacs bag - sealing machine machine à coller les. دﺳﺘﮕﺎه ﭼﺴﺐ زﻧﯽ ﮐﯿﺴﻪ ﮐﺎﻏﺬي . sacs bag liners. doublures de sacs. bag machine. machine à sac. ﺳﺎك ﮐﺎﻏﺬي دو ﻻﯾﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﯿﺴﻪ.


سه غلتکی چاپ آسیاب جوهر,

مشخصات، قیمت و خرید پرینتر جوهر افشان اپسون مدل L1300 - دیجی کالا

برای رنگ مشکی این مدل از جوهر T6641 با ظرفیت چاپ 7100 برگ استفاده می‌کند. برای رنگ Cyan (آبی) جوهر T6642، رنگ Magneta (قرمز) جوهر T6643 و برای رنگ زرد جوهر T6644 با ظرفیت چاپ 5700 برگ مورد استفاده قرار می‌گیرند. تغذیه کاغذ. چاپگر L1300 از روش Friction Feed برای تغذیه کاغذ استفاده می‌کند که در آن غلتک‌های.


دستگاه چاپ روبان غلتکی مدل R429C - خدمات چاپ پارچه

دستگاه چاپ روبان غلتکی مدل R429C. دستگاه چاپ روبان غلتکی کلندر. دستگاه کلندر چاپ روبان غلتکی به روش سابلیمیشن می باشد. برای کار با این دستگاه نیاز به پلاتر اپسون می باشد که ابتدا طرح داخل کامپیوتر طراحی می شود و توسط پلاتر های اپسون که جوهر سابلیمیشن دارند طرح بر روی کاغذ سابلیمیشن پرینت گرفته می شود.


دستگاه کلندر چاپ پارچه - خدمات چاپ پارچه

دستگاه کلندر چاپ پارچه این دستگاه بصورت رولی کار می کند برای کار باید شما پلاتر اپسون داشته باشید که طرح مد نظرتان را روی کاغذ های مخصوص و با رنگ.


تولید پیگمنت و رنگدانه

زﻳﺮا ﻋﻼوﻩ. ﺑﺮﻣﻮارد اﺳﺘﻌﻤﺎل ﭘﻴﮕﻤﻨﺖ هﺎ. ي. ﻣﻌﺪﻧ. ﻲ. ﻻﮐﻬﺎ ،رﻧﮕﻬﺎ. ي. روﻏﲏ. ،ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎپ و .. در رﻧﮕﺮز. ي. اﻟﻴﺎف و ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت هﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣ. ﻲ. رﻓﺘﻨﺪ . ﻳ ﮑ. ﻲ. از ﻣﻬﻤﱰ ﻳﻦ اﮐﺘ ﺸﺎﻓﺎت در ﻣﻮرد ﭘﻴﮕﻤ ﻨﺖ هﺎ. ي. ﺁﱄ. ،ﮐ ﺸﻒ. ﭘﻴﮕﻤ ﻨﺖ هﺎ. ي. ﻓﺘﺎﻟﻮ ﺳﻴﺎﻧﲔ در ﺳﺎل. ١٩٣٥. ﺗﻮ ﺳﻂ ﺷﻴﻤﻴﺪان هﺎ. ي. ﺷﺮﮐﺖ. رﻧ ﮕﺮزان ا ﺳﮑﺎﺗ. ﻠﻨﺪ ﺑﻮد . ﻣﻌ ﻤﻮﻻ ﻣﻮاد رﻧ ﮕ. ﻲ. را ﺑﻪ دو ﺳﺘﻪ ﭘﻴﮕﻤ ﻨﺖ هﺎ. (. رﻧﮕﺪاﻧﻪ هﺎ. ) و رﻧﮓ هﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪ. ي. ﻣ. ﻲ. ﮐﻨﻨﺪ . رﻧﮕﺪاﻧﻪ هﺎ را ﺑﺎ رﻧﮓ.


تاریخچه آسیاب گندم - آکاایران

سال1876- و گمان توانست در تاریخ 9 مارچ 1876 غلتک آسیاب کردن را به ثبت رساند. سال1878- ساخت اولین غلتک آلمانی در انگلستان. سال1879-ساخت اولین غلتک آسیاب کرد در آمریکا. سال1887- ساخت اولین چهار غلتکی که اساس غلتک های امروزی را تشکیل می دهد. از سال 1990 تحولات عظیمی در فن آوری و ساخت غلتک های آسیاب کردن پدید.


سه غلتکی چاپ آسیاب جوهر,

همه چیز درباره ی کاغــذ - نواندیشان

21 مه 2014 . کاغذ: ورقه نازک هموار که معمولا از الیاف گیاهی ساخته می شود ولی ان را از مواد لیفی دیگر هم می سازن ، وبه طور عمده برای نوشتن و چاپ کردن به کار می رود. ولی موارداستعمال متعدد . مغز چوب مکانیکی یا چوب اسیاب شده برای ساختن کاغذ روزنامه و دستمال کاغذی و سایر انواع کاغذ ارزان قیمت به کار می رود. ماده لینین چوب که الیاف.


خمیر سافت وود و هارد وود(ُsoftwood &hardwood pulp) - اندیشه تجارت .

آسیاب یک تانک مجهز به صفحه ای مشبک که در نزدیکی کف آن قرار گرفته است و پره توربینی که با سرعت روی آن می چرخد تشکیل شده است در این دستگاه الیاف پخت شده . در صنعت خمیر و کاغذ دستگاهی که آبگیری و شکل دهی خمیر را بعهده دارد فوردینر نام دارد فوردینر از چند غلتک و یک نوار توری شکل که به دور آن ها می چرخد تشکیل شده.


تولید سرامیک به روش دستی - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران »سهامی خاص« .. این کتاب نخستین کتاب کارگاهی است که خاص رشتۀ فناوری سرامیک تألیف شده است و شما در طول سه سال .. غلتک برش. وسيله ای است برای ايجاد برش در گل وردنه شده. ابزارهاي شکل دهي با دست. برای شكل دهی دستی فراورده هاي سراميكي ابزارهای. مختلفی به كار می رود كه برحسب.


Ceramic World Review Persian 29/2017 by Tile Edizioni -

16 نوامبر 2017 . پیشتاز در بخش سامانه چاپ دیجیتال است ، جوهر دیجیتالی جدیدی را که Non-Slip Ink (جوهر ضدلغزش) نامیده می‌شود ، توسعه داده و ثبت کرده است . .. طرح بندی کارخانه شامل نصب یک آسیاب MMC 092 و اسپری درایر ،ATM 65 دو پرس جدید PH 6500 مجهز به کیت‌های قالب متعدد (برای هر دو قالب باالئی و ‌کن.


طرح توجيهي بازيافت مواد پلاستيكي ، توليد نايلون و چاپ روي آن .

گردند. -2 خرد كردن و آسياب كردن: مواد نرم و مواد سخت بايد بطور جداگانه و توسط آسياب خرد گردند. اندازه ذرات به دست آمده معمولا تغيير مي نمايد و بر اساس شرايط مصرف آن معمولا اندازه اي كه مصرف مي شود داراي اندازه اي كمتر از يك اينچ مي باشد. -3 شستشو: ذرات به دست آمده از مرحله دوم بايد مورد شستشو قرار گيرند, ذرات سخت را مي توان در ماشين.


ﺗﺪوﻳﻦ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻟﻴﺘﻮل روﺑﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳ

15 ژانويه 2012 . ﺗﻜﺮار ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻮﻫﺮ ﭼﺎپ. 184. ﻓﺼﻞ ﺳﻮم. 185. 3 -1 -. ﺗﺪوﻳﻦ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻟﻴﺘﻮل روﺑﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺎﺧﺖ ﺟﻮﻫﺮ ﭼﺎپ. 186. 3 -2 -. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻴﮕﻤﻨﺖ ﻟﻴﺘﻮل روﺑﻴﻦ. 186 .. آﺳﻴﺎب و ﻣﻴﻜﺮوﻧﻴﺰه ﻛﺮدن. ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺷﺮ. ح داده ﺧﻮاﻫﺪ. ﺷﺪ . در ﻓﺮاﻳﻨﺪ دي. آزوﺗﻪ ﻛﺮدن، ﭘﺎرا ﺗﻮﻟﻮﺋﻴﺪﻳﻦ. -3 -. ﺳﻮﻟﻔﻮﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ در ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎزي ﺣﻞ و ﺑﺎ اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪﻧﻲ. ﻗﻮي رﺳﻮب داده ﻣﻲ. ﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﻤﻚ دي.


قسمت اول

ﻫﺎي ﭼﺎپ ﺟﻮﻫﺮ اﻓﺸﺎن. (. ردﯾﻒ. 43 84. )؛ ﯾﺎ. ب . دﺳﺘﮕﺎه. ﻫﺎي ﺑﺮش ﺑﺎ ﻓﺸـﺎر آب. (. ردﯾـﻒ. 56 84(. ،ﻣﺎﺷـﯿﻦ آﻻت دﻓﺘـﺮي. ردﯾﻒ. (. 8472. ) 3. ﻣﺎﺷﯿﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﺮاي ﮐﺎرﮐﺮدن روي ﻫﺮ ﻣﺎده ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺗﻮﺻﯿﻒ ... ﻏﻠﺘﮏ. ﻫﺎي اﺳﺘﻮاﻧﻪ. اي ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ. 5. ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ و ﻃﻮل ﺣـﺪاﻗﻞ ﺳـﻪ. ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻄﺮ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺳﺮﻫﺎي ﻏﻠﺘﮏ. ﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﺮد ﺷ. ﺪه ﺑﺎﺷﺪ . printed circuit boards or other electronic components.


کاربرد نانوپوشش های سخت و مقاوم در ابزارهای مورد استفاده در . - ستاد نانو

3. نانومواد ایرانی برای ساخت قطعات داخلی خودرو. 4. رونمایی از اکوسیستم مجازی فناوری نانو در حاشیه چاینانو 2۰1۷. 5 تولید صنعتی چراغ های روشنایی دارای پوشش نانویی آب گریز در .. پوشــش های نانوساختار، امین آسیا فناوری پارس، تک فام سازان طیف نور، ... تأثیـر3.۸۸۷ )جلـد 15۹، سـال 201۷، صفحـات 4۷ تـا 53( بـه چـاپ رسـیده. اسـت.


کشاورزی و منابع طبیعی - مراحل ساخت کاغذ و چگونگی بازیافت .

اولین کارخانه کاغذ سازی درسال 1154 در اسپانیا و اولین آسیاب تهیه پودر چوب در سال 1190 در فرانسه تأسیس شده بود. در ایران فعالیت کاغذ . دراین مرحله خمیر کاغذ را از دستگاه تمیز کننده و توری‌هایی که دارای سوراخهای 2 تا 3 میلیمتری‌اند ، عبور می‌دهند تا قسمت عمده آب خود را از دست بدهد. بعد آن را از . كاغذهاي چاپ شده پر جوهر. اگر صفحه ها.


فروشگاه پونز | تجهیزات و خدمات اداری

پونز فروشگاه اینترنتی لوازم التحریر و لوازم اداری و لوازم مدرسه و خرید انواع نوشت افزار و لوازم التحریر عمده و لوازم التحریر فانتزی و لوازم تحریر ایرانی 55586808.


ﻣﻘﺮرات اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺟﺒﺎري رﻋﺎﻳﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎي وارداﺗﻲ ﻣﺸ

26 مه 2010 . ﺻﺎدر و اراﺋﻪ ﮔﺮدد. - 4. ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻣﺸﻤﻮل ﺑﻨﺪﻫﺎي. 2. و. 3. ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ. ( ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ آزﻣﻮن و ﻣﺪت آزﻣﻮن ﻃﻮﻻﻧﻲ ). در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﻛﺎﻻ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻣﺸﻤﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺟﺒﺎري ﺑﺮاي واردات ﺑﺎ. ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻳﺎ. ﺳﺘﺎره ﻗﺮﻣﺰ. (*) ... آﺳﻴﺎب. ﺷﺪه .(Ground). 11041200. از ﺟﻮ دو ﺳﺮ. 1. وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ. -. ﻣﺎﻳﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ. 11041900. از ﺳﺎﻳﺮ ﻏﻼت. 1. 11042200. از ﺟﻮ دو ﺳﺮ. 1. 11042300. از ذرت. 1.


۲-CPC

ﺧﺸﻚ ﻛﻦ، ﻛﻼﺳﻮر، ﭘﻮﺷﻪ، ﻓﺮم و ﺳﺎﻳﺮ اﻗﻼم ﻧﻮﺷﺖ. اﻓﺰاري ﻛﺎﻏﺬي و ﻣﻘﻮاﻳﻲ. 32700. دﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ، دﻓﺘﺮ ﺣﺴﺎﺑﺪاري، دﻓﺘﺮ ﻣﺸﻖ، دﻓﺘﺮ ﻳﺎدداﺷﺖ، دﻓﺘﺮ ﻧﺎﻣﻪ، دﻓﺘﺮ ﺧﺎﻃﺮات، دﻓﺘﺮ ﺳﺮرﺳﻴﺪ و اﻗﻼم ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﺟﻮﻫﺮ. ﺧﺸﻚ. ﻛﻦ، ﻛﻼﺳﻮر، ﭘﻮﺷﻪ، ﻓﺮم و ﺳﺎﻳﺮ اﻗﻼم ﻧﻮﺷﺖ. اﻓﺰار. ي ﻛﺎﻏﺬي و ﻣﻘﻮاﻳﻲ. اﻳﻦ زﻳﺮﻃﺒﻘﻪ ﻃﺒﻖ ﻋﻨﺎوﻳﻦ. /. زﻳﺮﻋﻨﺎوﻳﻦ. 4820. در. 2007. HS. ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ. ﺷﻮد . 328. ﺻﻔﺤﻪ ﺣﺮوف. ﭼﻴﻨﻲ ﺷﺪه. (. ﺑﺎ ﺣﺮوف ﺳﺮﺑﻲ. ) ، ﻟﻮح و ﻏﻠﺘﻚ آﻣﺎده ﭼﺎپ ﺷﺪه،.


اجزاء و قطعات آنها و - سازمان توسعه تجارت

هاي چاپ جوهر افشان. ) رديف. 09. 40. (؛ يا. ب . دستگاه. هاي برش با فشـار آب. ) رديـف. 01. 40. (. ،ماشـين آالت دفتـري. رديف. ) 4014. (. 3. ماشين ابزارها براي كاركردن روي هر ماده ... غلتك. هاي استوانه. اي با قطر يكنواخت حداكثر. 0. ميليمتر و طول حـداقل سـه. برابر قطر مي. باشندو سرهاي غلتك. ها ممكن است گرد ش. ده باشد. و printed circuit boards or.


سه غلتکی چاپ آسیاب جوهر,

ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮐﺎﺭﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ - گروه مهندسی عمران

ﺍﺧﺘﻼﻁ ﺳﻨﮓ ﺁﻫﮏ و ﺧﺎک ﺭﺱ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ وﺯﻧﯽ ﺣﺪوﺩ. 3. 1 ﺑﻪ. ﺎ ﺗ. 4. (1 ﺑﻪ. ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺁﻧﻬﺎ. ، ). ﺁﺳﯿﺎﺏ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺑﻪ ﺭوﺷﻬﺎی ﺗﺮ ﯾﺎ ﺧﺸﮏ، ﻫﻤﮕﻦ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻮﺍﺩ ﺧﺎﻡ، ﭘﺨﺘﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺩﺭ ﮐﻮﺭﻩ ﺗﺎ ﻣﺮﺯ ﻋﺮﻕ. ﮐﺮﺩﻥ ﺳﻄﺢ ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎ و ﭼﺴﺒﯿﺪﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﻮﺵ ﯾﺎ ﮐﻠﯿﻨﮑﺮ، ﺳﺮﺩ ﮐﺮﺩﻥ و ﺁﺳﯿﺎﺏ ﮐﺮﺩﻥ. ﮐﻠﯿﻨﮑﺮ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺳﻨﮓ ﮔﭻ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ . ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳﯿﻤ. ﺎﻥ ﭘﺮﺗﻠﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ. ASTM. ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺳﺖ.


ﺷﺮح ﺗﻌﺮﻓﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ردﯾﻒ اﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ 9 01012910

636. 25101000. 3. آﺳﯿﺎب ﻧﺸﺪه. 637. 25102000. 4. آﺳﯿﺎب ﺷﺪه. 638. 25111010. 5. آﺳﯿﺎب ﺷﺪه. 639. 25111090. 5. ﺳﺎﯾﺮ. 640. 25112000. 4. ﮐﺮﺑﻨﺎت ﺑﺎرﯾﻢ ﻃﺒﯿﻌﯽ ( وﯾﺘﺮﯾﺖ). 641 .. 9. ﺻﻔﺤﻪ، ﻓﯿﻠﻢ، ﮐﺎﻏﺬ، ﻣﻘﻮا و ﻣﻮاد ﻧﺴﺠﯽ ﻋﮑﺎﺳﯽ، ﻋﮑﺴﺒﺮداري ﺷﺪه وﻟﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺸﺪه. 1783. 37051000. 5. ﺑﺮاي ﭼﺎپ اﻓﺴﺖ. 1784. 37059000. 5. ﺳﺎﯾﺮ. ﺷرﮐت ﮐﺎرورزﻣﮭر .karvarz.


Pre:چرخ سنگ آسیاب سه غلتکی ریموند در هند
Next:کارخانه های تولید سیمان در پاکستان آدرس