دستگاه نمونه گیری به صورت خودکار خاک

دستگاه نمونه گیری به صورت خودکار خاک,

دستگاه تحکیم تمام اتوماتیک خاک - آزمون ساز مبنا

. دارای میکروسوئیچ محدود کننده کورس حرکت; سنسور جابه جایی LVDT با کورس 12.7mm و دقت 0.002mm; ذخیره کردن دیتاهای مورد نیاز به صورت اتوماتیک و ارسال به کامپیوتر جهت ذخیره و رسم منحنی; ارسال اطلاعات به کامپیوتر در پایان آزمایش; نمایش مراحل آزمایش به اپراتور; عدم دخالت اپراتور در بارگذاری و تعیین زمان نمونه برداری.


دستگاه نمونه گیری به صورت خودکار خاک,

دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻫﺪاﯾﺖ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ اﺷﺒﺎع ﺧﺎك اﺗﻮﻣﺎﺗ (

ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﻧﻔﻮذ ﺳﻨﺞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﯾﮏ اﺑﺰار آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﯾﺮي اﺷﺒﺎع ﺷﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎي ﺧﺎك اﺳﺖ. اﯾﻦ اﺑـﺰار. در ﻇﺮﻓﯿـﺖ. ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ و درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﻣﮑﺎن ﻧﺼـﺐ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﮔـﺮدش آب. ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، اﯾﻦ اﻣﺮ. اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ. آورد ﮐﻪ آﺑﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺖ و در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺛﺎﺑﺖ داﺷﺘﻪ و در ﮐﻨـﺎر آن. در ﻣﺼﺮف آب ﻫﻢ. ﺻﺮﻓﻪ. ﺟﻮﯾﯽ ﻣﯽ. ﺷﻮد. ﻣﻨﻈﻮر از ﻧﻔﻮذ.


Asphalt

ASTM D1559. AASHTO T245. ISIRI 12381. BS 1377. ای ن قالب با قطر داخلی 4ً جهت نمونه گیری آس فالت و تس ت آن در. دستگاه چکش مارشال استفاده می شود و شامل سه قسمت است: صفحه زیرین، قالب میانی و حلقه باالیی که هر سه قسمت از این قالب. به صورت جداگانه نیز به فروش می رسد. 101. Asphalt salesazmoontest.


دستگاه حفاری برای نمونه برداری خاک

روش‌های حفاری خاک omransot. معمولاً حفاری توسط دستگاه‌های برای انجام حفاری و نمونه روش‌های نمونه برداری خاک. بیشتر+. شرکت GSA تولید کننده دستگاه های حفاری و مجری عملیات حفاری. برای نمونه گیری از خاک برداری از آب چاهها برای به طراحی دستگاه حفاری با. بیشتر+. تکنیک حفاری daneshnameh.roshd. این حفاری برای بدست.


شرکت فرآزما - نمایش محصول - دستگاه کجلدال اتوماتیک مدل K1100

همانطور که میدانیم متد کلدال (Kjeldahl) یک متد کلاسیک برای اندازه گیری نیتروژن و پروتئین میباشد. این دستگاه نقش مهمی در اندازه گیری نیتروژن و پروتئین در نمونه های خاک ، غذا ، محصولات کشاورزی و مواد خوراکی ایفا میکند. این دستگاه به صورت فراوان در عرصه های: غذا و مواد غذایی ، تنباکو و دخانیات ، زراعت ، خاک و کود ، محیط زیست.


پایدار صنعت کارا: دستگاه سه محوري خاک

آزمايش سه محوري يکي از آزمايشات مهم به منظور نعيين پارامتر هاي مقاومتي خاک در شرايط مختلف ذيل ميباشد : 1. در حالت . قابليت اندازه گيري مقدار نيروي محوري اعمال شده به نمونه توسط رینگ نیرو تا حداکثر 500 کيلو گرم . مجهز به حسگر قطع کننده خودکار در صورت جابجايي بيش از حد قائم (میکروسوئیچ محدودکننده ی کورس دستگاه).


دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻫﺪاﯾﺖ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ اﺷﺒﺎع ﺧﺎك اﺗﻮﻣﺎﺗ (

ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﻧﻔﻮذ ﺳﻨﺞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﯾﮏ اﺑﺰار آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﯾﺮي اﺷﺒﺎع ﺷﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎي ﺧﺎك اﺳﺖ. اﯾﻦ اﺑـﺰار. در ﻇﺮﻓﯿـﺖ. ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ و درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﻣﮑﺎن ﻧﺼـﺐ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﮔـﺮدش آب. ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، اﯾﻦ اﻣﺮ. اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ. آورد ﮐﻪ آﺑﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺖ و در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺛﺎﺑﺖ داﺷﺘﻪ و در ﮐﻨـﺎر آن. در ﻣﺼﺮف آب ﻫﻢ. ﺻﺮﻓﻪ. ﺟﻮﯾﯽ ﻣﯽ. ﺷﻮد. ﻣﻨﻈﻮر از ﻧﻔﻮذ.


Asphalt

ASTM D1559. AASHTO T245. ISIRI 12381. BS 1377. ای ن قالب با قطر داخلی 4ً جهت نمونه گیری آس فالت و تس ت آن در. دستگاه چکش مارشال استفاده می شود و شامل سه قسمت است: صفحه زیرین، قالب میانی و حلقه باالیی که هر سه قسمت از این قالب. به صورت جداگانه نیز به فروش می رسد. 101. Asphalt salesazmoontest.


دستگاه نمونه گیری به صورت خودکار خاک,

دستگاه حفاری برای نمونه برداری خاک

روش‌های حفاری خاک omransot. معمولاً حفاری توسط دستگاه‌های برای انجام حفاری و نمونه روش‌های نمونه برداری خاک. بیشتر+. شرکت GSA تولید کننده دستگاه های حفاری و مجری عملیات حفاری. برای نمونه گیری از خاک برداری از آب چاهها برای به طراحی دستگاه حفاری با. بیشتر+. تکنیک حفاری daneshnameh.roshd. این حفاری برای بدست.


دستگاه سه محوری استاتیکی غیراشباع/ مسیر تنش - شرکت مواد ساخت .

در این دستگاه تمامی مراحل قرائت و بارگذاری به صورت خودکار صورت می‌گیرد و نتایج در قالب یک فایل Excel در رایانه ذخیره می‌شود. . مطالعه رفتار خاک و ارزیابی مقاومت برشی در شرایط غیر اشباع، بررشی اثر درجه رطوبت، تعیین منحنی نگهداشت آب SWRC، نفوذپذیری و دیگر مباحث مربوط به مکانیک خاک غیر اشباع در دستگاه حاضر.


ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺳﻨﺠﻰ ﺳﺎﺧﺖ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎﻱ ﺗﺪﻓﻴﻨﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ TDR ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑ

ﺑﻪ. ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ، ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﺍﺯ ﻣﻴﻠﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﺳﺘﻴﻞ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ. ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺁﻟﻴﺎژ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺗﻬﻴﻪ. ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻯ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻯ. ﺭﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎﻙ ﻭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ .. ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﺮﺕ ﻫﺎﻯ ﻛﻮﭼﻚ ﻛﺸﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﻟﻮﺑﻴﺎ ﻭ. ﺫﺭﺕ ﺧﻮﺷﻪ ﺍﻱ ﻧﺼﺐ ﻛﺮﺩﻧﺪ. ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ. ﺧﻮﺩﻛﺎﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻭﺍﺳﻨﺠﻲ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ، ﺭﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎﻙ ﺑﻪ. ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻧﻮﺗﺮﻭﻥ ﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﻲ ﺷﺪ.


دستگاه سه محوری خاک - گروه مهندسی بهراد

24 نوامبر 2016 . نمونه ها میتواند به صورت دست نخورده (نمونه برداری طبیعی ) یا به صورت دست خورده (نمونه سازی درون قالب با شرایط دلخواه و استاندارد) اماده شوند بعد از اماده سازی نمونه به کمک غشا انداز غشا را روی نمونه کشیده و نمونه را درون سل سه محوری خاک بگذارید و پیچ های سل را محکم کنید.ساعت اندیکاتور را روی فک پایین قرار داده و.


دستگاه نمونه گیری به صورت خودکار خاک,

روش های نمونه برداری از منابع آب| آزمایشگاه آب و فاضلاب آبرام | شرکت .

2 سپتامبر 2017 . Preliminary Survey كه تعيين تغييرات كيفيت در عمق مد نظر است از دستگاههاي CTDكه به صورت خودكار اكسيژن مخلول، دما و هدايت الكتريكي را در فواصل كوتاه عمقي اندازه گيري ميكنند استفاده شود. همچنين دستگاه هاي قابل حمل چند پارامتري كه قابليت اندازهگيري ،pHدما، شوري، هدايت الكتريكي، كدروت و كل جامدات محلول را.


آزمایشگاه مکانیک خاک - دانشگاه اردکان

دستگاه تحکیم خاک. این دستگاه مانند دستگاه تحکیم ساده جهت تعیین مشخصات تحکیمی خاک به‌کار می‌رود. با این تفاوت که پروسه‌ی آزمایش کاملاً به صورت اتوماتیک انجام می‌شود. . عدم دخالت اپراتور در بارگذاری و تعیین زمان نمونه برداری . از این دستگاه برای اندازه گیری میزان مقاومت خاک برابر برش و یا فشار استفاده می کنند.


بررسي روند تغيير رطوبت و حجم خاک سيلتي غيراشباع در حين .

م در دستگا. ه سه محور. ی. مخصوص. خاک. ها. ی غیراشباع، مورد بررسی قرار گرفت. آزمايش. ها روی نمونه. های خاک. سیلتی. یته. ه. شده. از روش. رسوب. گذار. ی در يک دستگاه سه ... تغییرات فشار در طول مراحل اعمال تدريجی. آن. به. صورت. خودکار ثبت می. گردد. تغییرات حجم آب ورودی و. خروجی به سلول داخل و به نمونه نیز. به. وس. لهی. دستگاه. های.


رطوبت سنج خاک- دستگاه اندازه گیری رطوبت خاک . - آرکا صنعت آروین

دستگاه اندازه گیری میزان رطوبت دانه و خاک مناسب برای اندازه گیری میزان محتوی آب انواع مختلف دانه و خاک به صورت دستی.


ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ

ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ. –. ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮﻭﺿﻮﺡ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﻰ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ. ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺭﺍ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺻﺪﺍ ﻫﻤﮕﺎﻡ ﻛﺮﺩ، ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ. ﺩﺭ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺻﺪﺍ. •. ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎی ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﯽ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ . ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺎ ﻭ ﭘﺎﻧﻞ ﻫﺎی ﺍﻳﻦ ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍی. ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ. .. ﺧﻮﺩﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﮔﺮﺩ ﻭ ﺧﺎک ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ. ﺷﻮﺩ. ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻫﺎی ﭘﺨﺶ.


بازسازی نمونه‌های بزرگ ماسه‌ای با روش بارش پرده‌ای ماسه

سازی الیه. های ماسه به. صورت یک. نواخت و تکرارپذیر. با وزن مخصوص مورد نیاز،. قطعاً پیش. نیاز انجام آزمایش. های قابل اعتماد بر نمونه. های بازسازی. شده ماسه در آزمایشگاه. است . های خاک با جنس متفاوت در بین محقق. ا. ن محبوبیت. چشم. گیری دارد. [3]. ]،. 62. ]،[. 69. [. مرور ادبیات فنی. در چند ده. ۀ. اخیر از روش بارش ماسه. برای. آماده. سازی نمونه.


آزمایشگاه مکانیک خاک، بتن، جوش، فولاد و میلگرد - ساختمان 115

آزمایش های بتن انواع مختلفی داشته و روی نمونه های بتنی انجام می گردند. نحوه ی تهیه ی این نمونه ها بدین صورت است که در محل پروژه، از بتن مصرفی در قالب های خاص استاندارد مثلا قالب مکعبی با ابعاد ۱۵×۱۵×۱۵ سانتی متر، بتن تهیه می گردد. معمولا در خلال عملیات نمونه برداری به کناره های قالب ضرباتی زده می شود تا بتن خوب در قالب.


دستگاه گردگیر قالی اتوماتیک CLEANVAC ترکیه HTM 260

دستگاه گردگیر اتوماتیک قالی جهت خاک گیری مکانیزه فرش کاربرد دارد دستگاه گردگیر فرش HTM 260 قابلیت خاک گیری 200 الی 400 متر مربع در ساعت را دارا . اکیدا توصیه میگردد خاک فرش ها قبل از شستن فرش گرفته شود ، خاک گیری فرش ها غالبا با تکاندن فرش یا ضربه زدن به فرش با دستگاههای مثل شلاق زن صورت میگیرد .


تعیین هدایت و پخشیدگی هیدرولیکی در خاک غیر اشباع با استفاده از .

هم‌چنین به‌طور عمده اندازه‌گیری در نزدیکی رطوبت اشباع صورت می‌گیرد. بنابراین این امر، محققین را به استفاده از مدل‌ها سوق داده است. یکی از روش‌های ارزیابی ضرایب (K(θ و (D(θ ، کاربرد مدل‌های نظری بر اساس اطلاعات اندازه‌گیری شده منحنی مشخصه آب خاک است. در این پژوهش، منحنی‌های مشخصه آب خاک در 9 بافت مختلف خاک با استفاده از دستگاه.


دﺳﺘﻮر ﻛﺎر آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه راﺑﻄﻪ آب و ﺧﺎك و ﮔﻴﺎه - Dr. MR Mosaddeghi

و ﺣﺎل ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺟﺮم ﺧﺎك ﺧﺸﻚ در ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺻﻠﻲ ﻣﻲ. ﺗﻮان ﺟـﺮم ﻣﺨـﺼﻮص ﻇـﺎﻫﺮي و درﺻـﺪ رﻃﻮﺑـﺖ ﺣﺠﻤـﻲ. ﺧﺎك را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮد . روش ﻛﺎ. ر. : -1. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﻴﺮي ﺧﺎك دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده. (. Core sampler. ) از ﻋﻤﻖ ﺧﺎك ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧـﻪ. اﺳﺘﻮاﻧﻪ. اي ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ . ﺳﭙﺲ ﺑﻪ دﻗﺖ دو اﻧﺘﻬﺎي اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﺧﺎك. (. Soil core. ) را ﺻﺎف ﻛﺮده و ﺟﺮم ﺧﺎك ﻣﺮﻃـﻮب. ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﻴﻠﻨﺪر ﻓﻠﺰي را ﻳﺎدداﺷﺖ ﻛﻨﻴﺪ . در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺟﺮم ﺳﻴﻠﻨﺪر.


جک های بتن شکن 300 تن - صنایع مکانیک خاک ایران

این آزمایش بر روی نمونه های استاندارد مکعبی و یا استوانه ای صورت می گیرد. این آزمایش متداول ترین آزمایشی است که در مورد کیفیت بتن، از لحاظ مقاومت صورت می گیرد در این آزمایش سه نمونه ی مکعبی شکل با ابعاد مشخص داریم که باید در انتها به نمونه استوانه ای معادل سازی شوند این آزمایش توسط دستگاه آزمایش فشاری ( پرس ) انجام می.


دستگاه نمونه گیری به صورت خودکار خاک,

آزمایش برش مستقیم خاک - وبسایت تخصصی مهندسی عمران و معماری

دستگاه برش مستقیم که شامل دستگاهای بارگذاری برشی به وسیله موتور , بارگذاری قائم به وسیله وزنه و شامل گیج های عمودی , افقی و نیروسنج است . برای نمونه گیری ابتدا خاک را داخل جعبه برش می کوبیم اگر بخواهیم نمونه گیری رابه صورت طبیعی تهیه کنیم یا باید خاک را از محل گرفته و به اندازه جعبه برش در آورده داخل آن می گذاریم .


دستگاه نمونه گیری به صورت خودکار خاک,

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎك و آب ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺷﻤﺎره 467

ﺻﻮرت زﻳﺮ ﮔﺰارش ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ. : ا. -1. ﺷﻤﺎره ﺑﻨﺪ و ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ . -2. اﻳﺮاد. ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻴﺎن دارﻳﺪ . -3. در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ﻣﺘﻦ اﺻﻼح ﺷﺪه را ﺑﺮاي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ . -4 . ﮔﻴﺮي. ﻫﺎ در. آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه. ﻫﺎي ﺧﺎك و آب ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ و آزﻣ. ﺎﻳﺸﮕﺎه. ﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ. در ﺷﺶ ﻓﺼﻞ. ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. : •. ﻓﺼﻞ اول ﺑﻪ. روش. ﻫﺎي. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺻﺤﺮاﻳﻲ و آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در.


Pre:ماشین آلات تصفیه خاک طلا
Next:قسمت آسیاب گلوله