داده کاوی؟؟؟؟؟؟؟؟؟ دانه

كاربردهاي داده كاوي در صنعت بيمه

كاربردهاي داده كاوي. در صنعت بيمه. محسن قره خاني- مریم ابوالقاسمي نویسندگان: - دانشجوي دكتراي مهندسي صنایع، دانشگاه علم و صنعت. - دانشجوی كارشناسی ارشد ... Seed. راننده به فاكتورهای جمعيت شناســی و جغرافيایی بستگی. دارد. در نتيجه آنها می خواهنــد رانندگان را به گروه هایی. تقسيم كنند كه نسبت به این ویژگی ها مشابه باشند.


Data Mining.WP.01.1

ﻛﺎﻭﻱ. ﺗـﻼﺵ ﺑـﺮﺍﯼ. ﺍﺳـﺘﺨﺮﺍﺝ. ﺩﺍﻧـﺶ. ﺍﺯ ﺍﻧﺒـﻮﻩ ﺩﺍﺩﻩ. ﻫـﺎﻱ ﻣﻮﺟـﻮﺩ ﺍﺳـﺖ . ﺩﺍﺩﻩ ﻛـﺎﻭﻱ ﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. ﺍﻱ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ. ﻫﺎﻱ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﺪﻟﺴﺎﺯﻱ، ﻣﻲ. ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻣﻮﺟـﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕـﺎﻩ. ﻫـﺎﻱ. ﺩﺍﺩﻩ ﺭﺍ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﻫﺪ .. ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﻮﺷﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ . ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑﻌـﺪ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣﺮاﮐـﺰ ﺟﺪﯾـﺪ. ﻪﺧﻮﺷ. ﻣﯽﻫﺎ. ﺪﺑﺎﺷ . اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ و ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺮ ﺑﻌﺪ در ﻫﺮ ﺧﻮﺷﻪ ﺻﻮرت. ﻣﯽ. ﮔﯿﺮد. ً. ﻣـﺜﻼ. See. Seed 2.


مفاهیم و تکنیک‌های داده‌كاوی

کاوی. موضوع دیگر اینکه سیستم. های. OLAP. به کاربران اجازه می. دهند تا داده. ها را در هر. سطحی از دانه. بندی. 1. مشاهده کنند. برای نمونه به داده. های مثال. می. توانید ستون. یا. ویژگی. تاریخ و. زمان فروش را نیز اضافه کنید. بدین ترتیب زمان فروش هر محصول را. نیز می. دانید. حال به دلخواه تحلیل. ،گر. بُ. عد مربوط به زمان می. تواند بر حسب روز، ماه،.


مفهوم داده کاوی (Data Mining) و نحوه کارکرد آن - قسمت سوم (پایانی)

5 جولای 2017 . دستیابی به اطلاعات مفید و سودمند در میان حجم بسیار زیادی از داده‌ها و با توجه به روابط پیچیده داده‌ها با یکدیگر، امری دشوار می‌باشد. به کمک داده‌کاوی می‌توان اطلاعات بسیار مفید و سودمندی را از انبارهای داده استخراج کرده و جهت بهبود کسب‌وکار از آن‌ها استفاده نمود. در قسمت‌های اول و دوم از این سری مقالات به بررسی مفهوم.


مقالات ISI روش های داده کاوی : 65 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

در این صفحه، تعداد 65 مقاله انگلیسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) درباره موضوع روش های داده کاوی آرشیو شده است که شما می توانید این لیست را . یک روش داده کاوی برای تشخیص خطا: استفاده از الگوریتم تشخیص ناهنجاری ... روش داده کاوی مبتنی بر دانه بندی اطلاعات برای طبقه بندی داده های نامتوازن.


داده کاوی چیست؟ - گروه داده کاوی دایکه

گروه داده کاوی دایکه (Dayche Data Minining) 6 سال تجربه در مشاوره و برگزاری کارگاه های آموزشی داده کاوی است و پروژه هایی در زمینه بانک و مدیریت کیفیت در دست اجرا دارد.


داده‌کاوی (Data Mining) چیست و چه کاربردهایی دارد؟ | همکاران سیستم

24 ا کتبر 2016 . همان‌گونه که در مقاله‌ی پیشین به آن اشاره شد، داده‌کاوی عبارت است از فرآیند اکتشاف الگو و روندهای منظم و پنهان در داده‌های بزرگ و توزیع شده، با استفاده از مجموعه وسیعی از الگوریتم‌های مبتنی بر علوم ریاضی و آمار. این الگوریتم‌ها معمولا بروی مقادیر عددی و غیرمتنی اعمال می‌شوند و برای داده‌های متنی، از الگوریتم‌های متن‌کاوی.


كاربردهاي داده كاوي در صنعت بيمه

كاربردهاي داده كاوي. در صنعت بيمه. محسن قره خاني- مریم ابوالقاسمي نویسندگان: - دانشجوي دكتراي مهندسي صنایع، دانشگاه علم و صنعت. - دانشجوی كارشناسی ارشد ... Seed. راننده به فاكتورهای جمعيت شناســی و جغرافيایی بستگی. دارد. در نتيجه آنها می خواهنــد رانندگان را به گروه هایی. تقسيم كنند كه نسبت به این ویژگی ها مشابه باشند.


مفاهیم و تکنیک‌های داده‌كاوی

کاوی. موضوع دیگر اینکه سیستم. های. OLAP. به کاربران اجازه می. دهند تا داده. ها را در هر. سطحی از دانه. بندی. 1. مشاهده کنند. برای نمونه به داده. های مثال. می. توانید ستون. یا. ویژگی. تاریخ و. زمان فروش را نیز اضافه کنید. بدین ترتیب زمان فروش هر محصول را. نیز می. دانید. حال به دلخواه تحلیل. ،گر. بُ. عد مربوط به زمان می. تواند بر حسب روز، ماه،.


مفهوم داده کاوی (Data Mining) و نحوه کارکرد آن - قسمت سوم (پایانی)

5 جولای 2017 . دستیابی به اطلاعات مفید و سودمند در میان حجم بسیار زیادی از داده‌ها و با توجه به روابط پیچیده داده‌ها با یکدیگر، امری دشوار می‌باشد. به کمک داده‌کاوی می‌توان اطلاعات بسیار مفید و سودمندی را از انبارهای داده استخراج کرده و جهت بهبود کسب‌وکار از آن‌ها استفاده نمود. در قسمت‌های اول و دوم از این سری مقالات به بررسی مفهوم.


ارائه مدل پیش بینی تشخیص عوامل ناباروری با . - مدیریت سلامت

ﻫﺎي داده ﮐﺎوي. ﺳﻤﯿﺮا درﻣﺤﻤﺪي. 1. /. ﺳﻤﯿﻪ ﻋﻠﯿﺰاده. 2. /. ﻣﺤﺴﻦ اﺻﻐﺮي. 3. /. ﻣﺮﯾﻢ ﺷﺎﻣﯽ. 4. ﭼﮑﯿﺪه. ﻣﻘﺪﻣﻪ: ﺣﺪود. 15. -. 10. درﺻﺪ از زوﺟﯿﻦ ﻧﺎﺑﺎرور ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻧﺎﺑﺎروري ﻋﻠﻞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارد و ﺗﺸﺨﯿﺺ روش درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺮ .. داﻧـﻪ دارد و ﻣﺸـﮑﻞ ﻟﻮﻟـﻪ. اي. ﻧﺪارد،. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺨﻤﮏ. ﮔﺬاري در اﺑﺘﺪا ﻣﻨﻄﻘـﯽ. ﺗـﺮ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ. رﺳﺪ. ﺑــﺎ ﺗﺸــﺨﯿﺺ زودﻫﻨﮕــﺎم ﻋﻠــﺖ ﻧﺎﺑــﺎروري ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﻧﺘــﺎﯾﺞ. آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺳﺎده اوﻟﯿﻪ. ﻣﯽ.


دوره آشنایی با داده کاوی(Data Mining) و کاربردهای آن | چیستـIO دروس .

در این درس تمرکز بیشتر بر آشنایی با داده کاوی(Data Mining) و علوم داده(Data Science) است. به صورت انتزاعی با مباحث مختلف داده کاوی و کاربردهای آن آشنای می شویم. همچنین به معرفی انواع روش های داده کاوی به صورت کاربردی خواهیم پرداخت. قصد ما از این درس، بیشتر بررسی سطح بالای داده کاوی و یادگیری ماشین(Machine Learning).


دومین کنفرانس داده کاوی ایران - همایش های ایران

فراخوان ارسال مقاله دومین کنفرانس داده کاوی ایران دانشگاه صنعتی امیرکبیر.


تمرین دوم

پیش پردازش داده: در گام پیشین به شناخت و تحلیل داده پرداخته شد. در ادامه باید بر این داده الگوریتم های مختلف داده کاوی. اعمال شود. بنابراین باید. عملیات های. پی. ش پردازش بر داده انجام . پاکسازی، یکپارچه سازی، نمونه برداری، کاهش ابعاد و تبدیل داده انجام می شود. فاز پیش پردازش داده . مدلی مبتنی بر ستاره و دانه. برفی را برای نمایش.


ﺳﺎزي درﺧﺘﺎن ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﺑﻨﺪي و اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ژﻧﺘﻴﻚ در ﺑﻬﻴﻨﻪ

8 آگوست 2012 . ﻳﻜﻲ از وﻇﺎﻳﻒ داده ﻛﺎوي ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨـﺪ. ي اﺳـﺖ . ﻃﺒﻘـﻪ. ﺑﻨﺪي داراي ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت. ﻣﺨﺘﻠﻒ از آن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد . از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي راﻳﺞ در. ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺷﺎره ﻛـﺮد. :K. ﻧﺰدﻳـﻚ. ﺗﺮﻳﻦ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ، درﺧﺘﺎن ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي، ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ،. ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﺮدار ﭘﺸـﺘﻴﺒﺎن، ﻃﺒﻘـﻪ ﺑﻨـﺪي ﺑﻴـﺰﻳﻦ، رﮔﺮﺳـﻴﻮن،. ﺗﺌ. ﻮري ﻫﺎي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﻧﻪ درﺷﺖ، ﻣﻨﻄﻖ ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ. ﺣﺎﻟﺖ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺧﺒﺮه، ﻣﻨﻄـﻖ.


ای در ای و محاسبات دانه مدیریت عدم قطعیت با استفاده از ریاضیات بازه ای

ها و تئوري. هاي. عمومي براي حل مسئله و پردازش اطالعات با ايجاد. سطوح متفاوت دانه. بندي. تمرکز مي. کند. [. 91 .] بدين ترتیب. که اطالعات به زير مجموعه. هايي تحت عنوان دانه تقسیم. مي. شوند. 6[ .] ارتباط محاسبات دانه. اي با داده. کاوي را. يم. توان از جنبه شکل. گیري مفاهیم و شناسايي رابطه بین. مفاهیم ديد. هر مفهوم به عنوان يک واحد از افکار مي.


دانش لی وتحل هی تجز کشف و به منظور ی نوین رویکرد ی کاو داده های .

( از رویکرد داده. کاوی بر اساس دانه. های اطالعاتی برای کشف دانش از. داده. های نا. متوازن استفاده نموده است. این روش باعث. به حداقل رساندن دخالت انسان. در پردازش اطالعات شده و دانش الزم را از دانه. های اطالعاتی جمع. آوری می. کند. گارسیا. 4. و. همکارانش. ) 4044. ( کارایی روش. های پیش. پردازش را در مواجهه با سطوح. مختلف عدم توازن مورد بررسی قرار.


اﻃﺮاف ﺷﺴﺘﮕﯽ در ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻋﻤﻖ آب ﮐﺎوي و رواﺑﻂ ﺗﺠﺮﺑﯽ داده ﻫﺎي ر - ResearchGate

26. ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد روﺷﻬﺎي داده. ﮐﺎوي و روا. ﺑﻂ ﺗﺠﺮﺑﯽ در ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻋﻤﻖ آﺑﺸﺴﺘﮕﯽ اﻃﺮاف ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﭘﻞ. ﻣﻘﺪﻣﻪ. آﺑﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻋﻤﺪه ي وﯾﺮاﻧﯽ. ﭘﻠﻬﺎ در دﻧﯿﺎﺳﺖ . ﻋﻤﻖ. ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺑﺴﺘﺮ. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ . ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﺮﯾﺎن و ﻏﯿﺮه،. ﻓﺮاﺳﻨﺠﻬﺎي. ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﯿﺎل ﻣﺎﻧﻨﺪ. ﮔﺮاﻧﺶ. ، ﺟﺮم واﺣﺪ ﺣﺠﻢ و. ﻏﯿﺮه،. ﻓﺮاﺳﻨﺠﻬﺎي. ﻫﻨﺪﺳﯽ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻄﺮ ﭘﺎﯾﻪ، ﺷﮑﻞ ﭘﺎﯾﻪ و ﻏﯿﺮه و. ﻓﺮاﺳﻨﺠﻬﺎي. ﺗﻪ. ﻧﺸﺴﺘﯽ. ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺪازه. ي. ﻣﻮاد. ﺗﻪ ﻧﺸﺴﺘﯽ. و ﺗﻮزﯾﻊ داﻧﻪ. ﺑﻨﺪي.


اﻃﺮاف ﺷﺴﺘﮕﯽ در ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻋﻤﻖ آب ﮐﺎوي و رواﺑﻂ ﺗﺠﺮﺑﯽ داده ﻫﺎي ر - ResearchGate

26. ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد روﺷﻬﺎي داده. ﮐﺎوي و روا. ﺑﻂ ﺗﺠﺮﺑﯽ در ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻋﻤﻖ آﺑﺸﺴﺘﮕﯽ اﻃﺮاف ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﭘﻞ. ﻣﻘﺪﻣﻪ. آﺑﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻋﻤﺪه ي وﯾﺮاﻧﯽ. ﭘﻠﻬﺎ در دﻧﯿﺎﺳﺖ . ﻋﻤﻖ. ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺑﺴﺘﺮ. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ . ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﺮﯾﺎن و ﻏﯿﺮه،. ﻓﺮاﺳﻨﺠﻬﺎي. ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﯿﺎل ﻣﺎﻧﻨﺪ. ﮔﺮاﻧﺶ. ، ﺟﺮم واﺣﺪ ﺣﺠﻢ و. ﻏﯿﺮه،. ﻓﺮاﺳﻨﺠﻬﺎي. ﻫﻨﺪﺳﯽ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻄﺮ ﭘﺎﯾﻪ، ﺷﮑﻞ ﭘﺎﯾﻪ و ﻏﯿﺮه و. ﻓﺮاﺳﻨﺠﻬﺎي. ﺗﻪ. ﻧﺸﺴﺘﯽ. ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺪازه. ي. ﻣﻮاد. ﺗﻪ ﻧﺸﺴﺘﯽ. و ﺗﻮزﯾﻊ داﻧﻪ. ﺑﻨﺪي.


ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ؛ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﺑﺎروري اراﺋﻪ ﻣﺪل ﭘﯿ - WHO EMRO

ﻫﺎي داده ﮐﺎوي. ﺳﻤﯿﺮا درﻣﺤﻤﺪي. 1. /. ﺳﻤﯿﻪ ﻋﻠﯿﺰاده. 2. /. ﻣﺤﺴﻦ اﺻﻐﺮي. 3. /. ﻣﺮﯾﻢ ﺷﺎﻣﯽ. 4. ﭼﮑﯿﺪه. ﻣﻘﺪﻣﻪ: ﺣﺪود. 15. -. 10. درﺻﺪ از زوﺟﯿﻦ ﻧﺎﺑﺎرور ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻧﺎﺑﺎروري ﻋﻠﻞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارد و ﺗﺸﺨﯿﺺ روش درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺮ .. داﻧـﻪ دارد و ﻣﺸـﮑﻞ ﻟﻮﻟـﻪ. اي. ﻧﺪارد،. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺨﻤﮏ. ﮔﺬاري در اﺑﺘﺪا ﻣﻨﻄﻘـﯽ. ﺗـﺮ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ. رﺳﺪ. ﺑــﺎ ﺗﺸــﺨﯿﺺ زودﻫﻨﮕــﺎم ﻋﻠــﺖ ﻧﺎﺑــﺎروري ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﻧﺘــﺎﯾﺞ. آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺳﺎده اوﻟﯿﻪ. ﻣﯽ.


معنی mining - دیکشنری آنلاین آبادیس

[زمین شناسی] معدنکاری فرآیند استخراج نهشته های کانساری فلزی یا غیرفلزی از زمین. عنوان مزبور ممکن است شامل مراحل اولیه فرآوری مانند پاکسازی یا دانه بندی مواد استخراج شده نیز باشد. مقایسه شود با: mining engineering, mining geology [معدن] معدنکاری (عمومی استخراج). mining blocks method. [معدن] روش بلوک های معدنی (ارزیابی.


Social Media Mining: An Introduction - Semantic Scholar

Apr 20, 2014 . for analyzing social media data and ways to use data mining algorithms in this process to extract actionable . is preprocessed to make it ready for analysis using data mining algorithm. Data mining is then ... these networks by starting with a small set of nodes (seed nodes) and sample. (a) the connected.


متن کامل (PDF)

تأثیرگــذار اســت، ویژگــی هندســی گلوگاه هــای موجــود در منافــذ ســنگ مي باشــد کــه ایــن. ویژگی هـای هندسـی بـه نوبـه خـود تحـت تأثیـر عواملـی همچـون کانی شناسـی )نـوع، فراوانـی و. محـل قرارگیـری( و بافـت سـنگ )انـدازه دانـه، شـکل دانـه و جورشـدگی( قـرار دارنـد. واحدهـای. جریـان هیدرولیکـی عمومـاً از روی داده هـای مغـزه و در آزمایشـگاه به دسـت می.


پایان نامه های کارشناسی ارشد - دانشگاه شهید بهشتی

به اطلاع دانشجويان محترم می‌رساند که جلسه دفاع آقای حسام قدسی فر به شماره مجوز دفاع7813/200/د مورخ14/11/1392 باموضوع :ارئه متریکی جدید برای سنجش دانه بندی ... به اطلاع دانشجويان محترم می‌رساند که جلسه دفاع آقای پویا حمید منتظری به شماره مجوز دفاع ۵۹۴۵/۲۰۰/د مورخ 19/۱۰/1391با موضوع بررسي تاثير بكارگيري داده كاوي در.


داده کاوی data mining | ايران متلب

10 ژانويه 2017 . نرم افزار داده کاوی، یکی از ابزار‌های تحلیلی برای تحلیل داده‌ها است. این نرم افزار به کاربران امکان تحلیل داده‌ها را از ابعاد و زوایای مختلف، طبقه بندی آن و خلاصه سازی روابط شناسایی شده می‌دهد. از دیدگاه فنی، داده کاوی، فرایند یافت همبستگی یا الگو‌های میان چندین رشته در دیتابیس‌های رابطه مند بزرگ می‌باشد.


Pre:اندازه سنگ شکن معدن
Next:پلی اتیلن سنگ شکن فکی 750