سنگ آهن گیاهی screenig

ﭘﺴﺘﻪ ﻫﺎي غ ده از ﺑﺮﺧﯽ رﯾﺰ ﺟﺎﻧﺪاران ﺑﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﻔﺎ ﺑﺎ اﺳﺘ ﻓﺰ

3 ا کتبر 2015 . ﺗﺤﻮل ﺑﺰرﮔﯽ در ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻓﺴﻔﺮي ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎ. ﻧﯿﺰم. ﻫﺎي ﺣﻞ. ﮐﻨﻨﺪه ﻓﺴﻔﺎت ﻫﻤﻮاره در. ﺧﺎك ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ و ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را در ﺗﺄﻣﯿﻦ. ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮔﯿﺎه ﺑﻪ. ﻃﻮر ﭘﺎﯾﺪار اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ . اﯾﻦ. ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺰم. ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺎرچ. ﻫﺎ و ﺑﺎﮐﺘﺮي. ﻫﺎي زﯾﺎدي ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﮐﻪ ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺤﯿﻂ. ﻫﺎي ﺣﺎوي ﺗﺮي ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻓﺴﻔﺎت،. ﻓﺴﻔﺎت. ﻫﺎي آﻫﻦ و آﻟﻮﻣﯿﻨ. ﯿﻢ، ﻫﯿﺪروﮐﺴﯽ آﭘﺎﺗﯿﺖ، ﭘﻮدر. اﺳﺘﺨﻮان، ﺳﻨﮓ ﻓﺴﻔﺎت و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل.


985 K - مجله بیوتکنولوژی کشاورزی

سنگ. ها. ي فسفات معدني. از قبيل. فلوروآپاتيت. 1. و فرانكوليت. 2. از جمله منابع. فسفات كلسيم مي. باشند كه. در خاک نامحلول. بوده و. تامين. كننده نياز گياه نخواهند بود .. در بررسي. اثر حل. كنندگي و. رهاسازي فسفات در سه باكتري. P. putida. ،. P. fluorescens Chao. و. Tabriz. P. fluorescens. مقادیر آزاد شده فسفر. را. از هيدروكسيد آهن. ) III.


411 K

ﺳﻨﮕ. ﻦﻴ. در. ﻳر. ﺸﻪ. ﺑﺎ. ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ. ﻫﺎﻳﻲ. ﻣﺎﻧﻨﺪ. ﺗﻮﻟﻴﺪ. ﺳﻴﺪروﻓﻮر. ،. ﻛﻨﺘﺮل. ﻛﻨﻨﺪه. اﺛﺮات. ﺗﻨﺶ. ﻫﺎ. در. ﮔﻴﺎﻫﺎن،. ﺣﻞ. ﻛﻨﻨﺪه. ﺑﻬﺘﺮ. ﻣﻮاد. ﻣﻌﺪﻧﻲ. ﻣﺎﻧﻨﺪ. ﻓﺴﻔﺮ. و. ﺗﺜﺒﻴﺖ. ﻛﻨﻨﺪه. N2. ﺑﻪ. ﺷﻤﺎر. ﻣﻲ. آﻳﻨﺪ. (. Van Loon, 2007. ؛. Gray. & Smith, 2005. ؛. Vessey, 2003. ). رﻳﺰوﺑﺎﻛﺘﺮﻫﺎي. ﺗﺤﺮﻳﻚ. ﻛﻨﻨﺪه. رﺷﺪ. ﮔﻴﺎه. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺑﺎ. ﺗﻮﻟﻴﺪ. ﻫﻮرﻣﻮن. ﻫﺎي. ﮔﻴﺎﻫﻲ. ﻣﺎﻧﻨﺪ. اﻛﺴﻴﻦ،. ﺳﻴﺘﻮﻛﻴﻨﻴﻦ. و. ﺟﻴﺒﺮﻟﻴﻦ. ﻣﻨﺠﺮ. ﺑﻪ. اﻓﺰاﻳﺶ. رﺷﺪ. ﻣﻨﻄﻘﻪ. ﺳﻄﺤﻲ. رﻳﺸﻪ. ﻣﻲ.


اﺻﻼح ﺑﺮاي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ زﻧﺪه

ﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻤﺒﻮد آﻫﻦ. و زردي ﮔﻴﺎه ﺷﻮد . -. ﻣﻮﻟﻴﺒﺪن. (. Mo. ) -. ﻛﻤﺒﻮد. -. زﻳﺎدي آن در ﮔﻴﺎه ﻛﻪ ﻣﻌﻤـﻮ ﻻً در ﺧﺎﻛﻬـﺎي. ﻗﻠﻴﺎﺋﻲ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﺮاي ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻀﺮ اﺳﺖ . -. ﺳﻠﻨﻴﻮم. (. Se. ) -. اﺛﺮي از آن در ﮔﻴـﺎه . و ﻏﻴﺮﺷﻔﺎف ﻳﺎ ﺳـﻨﮓ آﻫﻜـﻲ. در ﻻﻳﻪ زﻳﺮﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . اﻳﻦ ﻧﻮع ﺧﺎك ﻫﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎً داراي ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﻣـﻮاد آﻟـﻲ در. ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑـﺮ روي ﺳـﻄﺢ ﺧـﺎك ﺗﺜﺒﻴـﺖ ﺷـﺪه و رﻧـﮓ ﺳـﻴﺎه. ﺧﺎك را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ.


سنگ آهن گیاهی screenig,

بررسی میزان کلسیم در ادرار - نسخه

5 دسامبر 2016 . بررسی میزان کلسیم در ادرار / یکی از یون های مهم که اختلال در میزان آن می تواند مشکل ساز شود، کلسیم است عوامل متعددی در تنظیم میزان کلسیم خون نقش دارند.


Journal Archive - Articles - Scientific Journal of Kurdistan University .

بررسی اثر عصاره ی هیدروالکلی گیاهان زنیان (Carum copticum) و آنغوزه (Ferula asafetida) بر علیه انگل تریکوموناس واژینالیس در شرایط آزمایشگاهی (In vitro). | [Abstract-FA] . اثربخشی و عوارض سنگ شکنی برون اندامی (ESWL) دردرمان سنگهای لگنچه کلیه اطفال کمتر از 8 سال در شهر سنندج طی سالهای 93-86. | [Abstract-FA].


985 K - مجله بیوتکنولوژی کشاورزی

سنگ. ها. ي فسفات معدني. از قبيل. فلوروآپاتيت. 1. و فرانكوليت. 2. از جمله منابع. فسفات كلسيم مي. باشند كه. در خاک نامحلول. بوده و. تامين. كننده نياز گياه نخواهند بود .. در بررسي. اثر حل. كنندگي و. رهاسازي فسفات در سه باكتري. P. putida. ،. P. fluorescens Chao. و. Tabriz. P. fluorescens. مقادیر آزاد شده فسفر. را. از هيدروكسيد آهن. ) III.


411 K

ﺳﻨﮕ. ﻦﻴ. در. ﻳر. ﺸﻪ. ﺑﺎ. ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ. ﻫﺎﻳﻲ. ﻣﺎﻧﻨﺪ. ﺗﻮﻟﻴﺪ. ﺳﻴﺪروﻓﻮر. ،. ﻛﻨﺘﺮل. ﻛﻨﻨﺪه. اﺛﺮات. ﺗﻨﺶ. ﻫﺎ. در. ﮔﻴﺎﻫﺎن،. ﺣﻞ. ﻛﻨﻨﺪه. ﺑﻬﺘﺮ. ﻣﻮاد. ﻣﻌﺪﻧﻲ. ﻣﺎﻧﻨﺪ. ﻓﺴﻔﺮ. و. ﺗﺜﺒﻴﺖ. ﻛﻨﻨﺪه. N2. ﺑﻪ. ﺷﻤﺎر. ﻣﻲ. آﻳﻨﺪ. (. Van Loon, 2007. ؛. Gray. & Smith, 2005. ؛. Vessey, 2003. ). رﻳﺰوﺑﺎﻛﺘﺮﻫﺎي. ﺗﺤﺮﻳﻚ. ﻛﻨﻨﺪه. رﺷﺪ. ﮔﻴﺎه. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺑﺎ. ﺗﻮﻟﻴﺪ. ﻫﻮرﻣﻮن. ﻫﺎي. ﮔﻴﺎﻫﻲ. ﻣﺎﻧﻨﺪ. اﻛﺴﻴﻦ،. ﺳﻴﺘﻮﻛﻴﻨﻴﻦ. و. ﺟﻴﺒﺮﻟﻴﻦ. ﻣﻨﺠﺮ. ﺑﻪ. اﻓﺰاﻳﺶ. رﺷﺪ. ﻣﻨﻄﻘﻪ. ﺳﻄﺤﻲ. رﻳﺸﻪ. ﻣﻲ.


بررسی میزان کلسیم در ادرار - نسخه

5 دسامبر 2016 . بررسی میزان کلسیم در ادرار / یکی از یون های مهم که اختلال در میزان آن می تواند مشکل ساز شود، کلسیم است عوامل متعددی در تنظیم میزان کلسیم خون نقش دارند.


همچنین سلولهای همولنف آنودونت (Anodonta cygnea) - Aquatic Commons

24 مه 2016 . سپاسگزاری: سپاس پروردگارم را که به قلم سوگند یاد کرد و اگر لطف همیشگی و بی منتهای او نبود هرگـز. قدمی برداشته نمی شد و. نه موفقیت این تحقیق، که زندگی ام امکان نداشت. قطعا هنگامی که هدفی علمی به تحقق برسد مدیون زحمات بیشمار افراد است که مهمترین آنان. استادان عالم و آگاه هستند. بر خود الزم می دانم از استاد.


خلاصه مقالات پذیرفته شده اولین کنگره کشوری دانشجویی کنترل .

گیاه. Amygdaluseburnea. در کنترل دیابت. بر. رت. های. دیابتی. طراحی و اجرا گردید . مواد و روش. ها: ابتدا اثر ضد دیابتی عصاره تام به صورت حاد ). 4. گروه. 7. تایی(. ) ... طس. ح سرمی آهن. در بیماران. دچار سنگ های. کلیوی. با گروه شاهد. بود. مواد و روش. ها: در این مطالعه. مورد. -. شاهدی. 72. نفر از بیماران. مبتال به سنگ کلیه )گروه مورد(. با. 72.


برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - پژوهشهای علوم دامی .

تأثير پودر گياه چوی. ر ). Ferulagoangulata. ( بر کبد و فرآسنجه. هاي خوني بلدرچين ژاپني مسموم شده با تتراکلریدکربن. فیروز صمدي. -. عبدالحسین پورخنجر .. ﺗﺎﻧﻦ. ﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ آﻧﺰﯾﻢ. ﻫﺎي ﮔﻮارﺷـﯽ ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﺷـﺪه و از. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﮑﺎﻫﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ. ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎط روده ﺻﺪﻣﻪ ﺑ. ﺰﻧﻨـﺪ. و در ﺟﺬب آﻫﻦ ﺧﻠﻞ وارد ﮐﻨﻨﺪ .)13(. ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﮐﺎﻧﻮﻻ. 32. ﺗﺎ. 38.


برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید

2 جولای 1989 . Yield model for screening surface and ground-water development, Water Resource Planning and ... ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﻨﮓ ﺑﺴﺘﺮ،. روش ﺳﺎده ﻣﺨﺰن .. ﮔﻴﺎه ﻧﻴـﺰ از رﻃﻮﺑـﺖ. ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎك اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ. ،. ﻧﻮع ﺳﻴﺴـﺘﻢ آﺑﻴـﺎري و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰي. آﺑﻴﺎري ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدي ﺑﺮ ﺟﺬب آب ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻴﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .)12(. درﺧﺖ اﻧﺎر. 4. ﻳﻚ درﺧﺖ ﻣﻴﻮه ﺑﺮگ رﻳﺰ اﺳﺖ، ﺑﻮﻣﻲ آﺳ.


سنگ آهن گیاهی screenig,

ﻣﺼﺮف ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﻮدﻫﺎي زﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﻢ ﻓ - مجله مدیریت خاک و .

10 ژوئن 2013 . ﺳﻤﯿﺖ. ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﯿﻦ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ. (. 63. ). ﺑﺎﮐﺘﺮي. ﻫﺎي. ﻣﺤﺮك رﺷﺪ ﮔﯿﺎه از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﺰﯾﻢ. ACC. دآﻣﯿﻨﺎز و. ﻫﻮرﻣﻮن اﯾﻨﺪول اﺳﺘﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ اﺗﯿﻠﻦ. ﺗﻨـﺸﯽ. در ﮔﯿـﺎه. (. 24. ) و اﻓـﺰاﯾﺶ رﺷـﺪ ﻣﯿـﺴﻠﯿﻮم. ﻫـﺎي. ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ ﻗـﺎرچ. ﻫـﺎي ﻣﯿﮑـﻮرﯾﺰي ﻣـﯽ. ﮔـﺮدد،. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺟﺬب رﯾﺸﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪ و ا. ﯾـﻦ اﻣـﺮ. ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺬب ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ. ﻣﻦ. ﺟﻤﻠﻪ. ﻓـﺴﻔﺮ،. آﻫﻦ، روي، ﻣﻨﮕﻨﺰ و ﻧﯿﮑﻞ ﻣﯽ.


52454 ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺳﺮو ﮔﺴﺘﺮ ﺳﺒﺰ ﺷﻤﺎل واﺣﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺸﺎورزي و .

اﻳﻦ ﻃﺮح اﺳﺎﺳﺎً ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺑﺎﻻ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ )ﻣﺜﻞ ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎ و اﻧﺮژي ، ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎهﻫﺎي ﻧﻔﺖ ، ﺻﻨﺎﻳﻊ آﻫﻦ ، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺳﻴﻤﺎن و ﭼﻮب و ﻛﺎﻏﺬ( 12000 ، ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﻮﺟﻮد در 6 ﺑﺨﺶ از اﺗﺤﺎدﻳﻪي اروﭘﺎ ) ( EU-25 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻧﻴﻤﻲ از ... در ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎن از ﻧﻈﺮ رﻃﻮﺑﺖ ، ﺣﺮارت ، ﻣﻴﺰان ﺗﺠﺰﻳﻪ وﻧﻮع ﮔﻴﺎﻫﺎن اوﻟﻴﻪ ، ذﻏﺎل ﺳﻨﮕﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮد ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﺧﻮاص ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ .


Journal Archive - Articles - مجله دانشگاه علوم پزشکی قم

اثر مهاری عصاره گیاه Artemisia quttensis بر روی پمپ افلاکس norA سویه‌های مقاوم به سیپروفلوکساسین استافیلوکوکوس اورئوس با استفاده از روش اتیدیوم بروماید و Real Time PCR .. ارتباط آنمی‌ فقر آهن با بیماری تب و تشنج درکودکان 6 ماه تا 5 سال در مرکزآموزش درمانی حضرت فاطمه معصومه‌(س)، دانشگاه علوم پزشکی قم.


میرحسن رسولی صدقیانی

نام و نام خانوادگی. میرحسن رسولی صدقیانی. مدرک تحصیلی. دکتری. درجه علمی. استاد. بخش مربوطه. گروه علوم خاک. ایمیل. m.rsadaghianiurmia. آدرس سایت. facultystaff.urmia/ m.rsadaghiani · برگشت به سایت اصلی. بیوگرافی کوتاه. رزومه آموزشی و پژوهشی, English CV. نام و نام خانوادگی. مدرک تحصیلی. درجه علمی.


دانلود مقالات علمی آرسنیک: 1903 مقاله isi انگلیسی + ترجمه فارسی

به منظور افزایش کارآیی زئولایت برای جذب آرسنیک و ناپویاسازی آن در خاک، زئولایت ایرانی از نوع کلینوپتیلولایت به وسیله آهن، منگنز و آلومینیوم اصلاح شد و در یک سری آزمایش های عصاره گیری شیمیایی به وسیله DTPA و آزمایش های گلخانه ای با استفاده از گیاه جو به عنوان شاخصی زیستی مورد استفاده قرار گرفت. همین طور اثرات.


ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ داروﺳﺎزي - همایش ملی باریجه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا. آملی

اﺳﺘﺮوژن ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺛﺮ زﯾﺎدي از ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎي اﺳﺘﺮوژن ﺑﺘﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ .. ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎي ﺑﺎروري. : ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎي ﺑﺎروري ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﮔﯿﺎه ﭘﻨﺞ اﻧﮕﺸﺖ ، ﻋﺼﺎره ﭼﺎي ﺳﺒﺰ. L-arginine. و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ. E،. B6. و. B12. و ﻓﻮﻻت و آﻫﻦ ، ﻣ. ﻨﯿﺰﯾﻢ ، روي و ﺳﻠﻨﯿﻮم ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﺪت. 5 .. ﺗﻨﻔﺴﯽ و ﺑﺮوﻧﺸﯿﺖ ﻣﺰﻣﻦ ، درﻣﺎن ﻧﻘﺮس ، ورم ﻣﻔﺎﺻﻞ ، ﺳﻨﮓ ﮐﻠﯿﻪ ، ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺜﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ. ﺷﻮد. 8.(.


مشاهده فایل PFD - وب سایت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی .

11 مارس 2006 . زاده ﺧﺎﻣﻨﻪ، ﻓﺮﺧﻨﺪه ﻧﻌﻤﺘﻲ، ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ﺷﻴﺮوي. 21. ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ. ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﮔﻴﺎه ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻠﻲ. (. Salvia officinalis. ) ﺑﺮ. ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ و. ﻋﻨﺎﺻﺮ. ﺧﻮﻧﻲ ﻣﺲ،. آﻫﻦ، روي. و. ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ در. ﻣﻮش. ﺻﺤﺮاﻳﻲ. ﻧﺮ .. ﻋﻤﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻮارﺗﺰ، ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓ، ﺳـﻨﮓ آﻫـﻚ و ﻗﻄﻌـﺎت. ﺳﻨﮕﻲ ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ و ﺳﻴﻠﺘﻲ اﺳﺖ . ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﻳﻨﻬـﺎ رﺳـﻮﺑﺎت. رﺳﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮕﻲ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﭼﻨﺪ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ. ﺗﺎ ﻳﻚ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.


161 .... ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻣﺎﻳﻜﻮرﻳﺰا و ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮه ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد و اﺟ

ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. دﻫﺪ ﻛﻪ. ﻓﺴﻔﺮ در اﻓﺰاﻳﺶ. ﻣ. ﺤﺘﻮاي. ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ،. ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات. ﻫﺎ،. ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ. ﻫﺎ. و. اﻓﺰاﻳﺶ. ﺳﻄﺢ. ﻛﺎروﺗﻦ. در. ﺑﺮگ. ذرت. ﻧﻘﺸﻲ. ﻧﺪارد . ﻓﺴﻔﺮ. در. ﺗﻤﺎم ﺧﺎك. ﻫﺎ،. اﻛﺜﺮ. ﺳﻨﮓ. ﻫﺎ. و. آب،. ﻫﻤﭽﻨﻴ. ﻦـ. ﺑﻘﺎﻳﺎي. ﮔﻴﺎﻫﻲ ... ﻃﻮر ﻛﺎر. آﻣﺪ اﺳﺘﻔﺎده. ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ. (. ﺣﻴﺪري ﺷﺮﻳﻒ. آﺑﺎد. ،. 1380. ). ﺑﺎ. اﻓﺰودن. ﻣﺎﻳﻜﻮرﻳﺰا. و. ﻛﺎﻫﺶ. pH. ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت. ﻓﺴﻔ. ﺮهـ. ﻪﺑ. ﺳﻬﻮﻟﺖ. ﺟﺬب. ﮔﻴﺎه. ﻣﻲ. -. ﺷﻮد. و. ﺑﺎ. ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن. ﺳﻄﻮح. ذرات. اﻛﺴﻴﺪ. ﻫﺎي. آﻫﻦ. و. آﻟﻮﻣﻴﻨﻴ. ﻮمـ.


Journal Archive - Articles - ماهنامه علمی پ‍ژوهشی دانشگاه علوم پزشکی .

استراتژی نوین در بهبود شاخصه‌های درمانی داروهای گیاهی: ساخت و مشخصه یابی نانو لیپوزومهای حاوی اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita). | [Abstract-FA] | [Abstract-EN] ... بررسی اثر ترکیبی نانوذرات اکسید منیزیم و اکسید آهن بر روی رشد و مورفولوژی باکتری‌های اشریشیاکلی و استافیلوکوکو‌س اورئوس در آبمیوه. | [Abstract-FA].


Journal Archive - Articles - مجله علوم پزشکی رازی - دانشگاه علوم .

تعیین درصد فراوانی پاسخ به درمان سنگ شکنی کلیه و عوارض آن در کودکان مبتلا به سنگ کلیه مراجعه کننده به بیمارستان لبافی نژاد در سال های 1380 تا 1390. | [Abstract-FA] ... تاثیر مصرف چای ریشه گیاه باباآدم (Arctium lappa linne) بر پروفایل لیپیدی و فشار خون در بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو. | [Abstract-FA].


Untitled - Communities First LLC

ﺳﻨﮓ. آﻫﻦ. ﺣﺎﺟﯿﮕﮏ. –. ﮐﻪ. ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان. « ﺟﻮاﻫﺮ. اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن. » ﯾﺎد. ﻣﯽ. ﺷﻮد. -. ﺑﺎارزش. ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ﺑﯿﺶ از. 340. ﻣﯿﻠﯿﺎرد. داﻟﺮ،. 4. ﮐﻪ. در. ﮐﻮﺗﻞ. ﺣﺎﺟﯿﮕﮏ. ،. ﻣﯿﺎن. وﻻﯾﺖ. ﻫﺎي. ﺑﺎﻣﯿﺎن و ﻣﯿﺪان وردك. ﻗﺮار دارد . اﻧﺘﻈﺎر. ﻣﯽ. رود. ﺗﺎ ﺳﺎل. 2030. ،. ﻣﺲ. ﻋﯿﻨﮏ. و ﻣﻌﺪن آﻫﻦ. ﺣﺎﺟﯿﮕﮏ. ﺑﺎﻫﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ. ﺑﻪ. ﻃﻮر. ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﯿﺶ از. 900. ﻣﯿﻠﯿﻮن. داﻟﺮ درآﻣﺪ. ﺑﺮ. اي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ. 5. ﺑﺪون ﯾﮏ. ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ. اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮاي آوردن ﺻﻠﺢ، اداره ﺳﺎﻟﻢ، ﻋﺪاﻟﺖ.


زا ﻣﺮوري ﺑﺮ ﺧﻮاص داروﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن رﻧﮓ

1 فوریه 2011 . داﻓﻊ ﺳﻨﮓ. ﻫﺎي. ﻛﻠﻴﻮي. ، آرﻣﻮﺗﺮاﭘﻲ. زر روﺷﻦ. ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺖ ﮔﻴﺎه. Foeniculum vulgare. درﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﻲ، درد ﮔﻮش، ورم و ﻛﺮم. ﻫﺎي روده در ﻛﻮدﻛﺎن. ﻃﻼﻳﻲ، زرد ﻛﺪر. ﺑﺮگ و ﺳﺎﻗﻪ. Rudbeckia fulgida. درﻣﺎن اﺳﭙﺎﺳﻢ، ﺳﻞ، ورم ﻣﻌﺪه، ﻧﻔﺦ، ﺳﺮدرد، ﺗﺐ. زرد. ﮔﻞ. Anthemis tinctoria. درﻣﺎن اﺳﻬﺎل ﺧﻮﻧﻲ، ﺳﻮء. ﻫﺎﺿﻤﻪ، ﺿﺪ. اﻟﺘﻬﺎب. ﺑﻨﻔﺶ، ﻗﺮﻣﺰ. Haematoxylum campechianum.


Pre:دستگاه های سنگ شکن جنگل کارخانه قهرمان
Next:پودر عقیق اروپا