سنگ کادمیوم

: کادمیم - دانشنامه رشد

کادمیم عنصر شیمیایی است که در جدول تناوبی با نشان Cd و عدد اتمی 48 قرار گرفته است. کادمیم عنصری نسبتا" کمیاب ، نرم ، رنگ سفید مایل به آبی و فلز انتقالی سمی می باشدکه در سنگ معدن روی وجود داشته و در باطریها به مقدار زیادی مورد استفاده قرار می گیرد.


کادمیم - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

کادمیم عنصر شیمیایی است که در جدول تناوبی با نشان Cd و عدد اتمی ۴۸ قرار گرفته‌است. کادمیم عنصری نسبتاً" کمیاب، نرم، با رنگ سفید مایل به آبی و فلز انتقالی سمی است که در سنگ معدن روی وجود داشته و در باتریها به مقدار زیادی مورد استفاده قرار می‌گیرد.


تعيين ميزان فلزات سنگين کادميوم و کروم در بافت هاي مختلف )عضله .

ي. ين. ز برخوردار است ). Agemian et al,. 1980. (. هدف از اين مطالعه، سنجش برخي فلزات سنگين. نظير کادميوم و کروم در چهار بافت مختلف عضله، آبشش،. کليه و روده عروس ماهي زاينده رود در چهار ايستگاه. مختلف. در. امتداد. اين رودخانه مهم و حياتي کشور است. يا. ن مطالعه برا. ي. ياول. ن بار م. ي. زان فلزات سنگ. ي. ن را از ا. ني. گونه در رودخانه زا. ي.


Evaluation of heavy metals concentration (cadmium, copper .

ن )کادمیوم، م. ت سنگی. ت فلزا. ی غلظ. ی / بررس. ی و سلگ. میرزای. 251. Mojgan mirzaei. * phD student in environmental science,. Malayer university (corresponding author). mojgan_11884yahoo. Eisa solgi. Asistatnt Proffesor, Department of. Environment, Faculty of Natural. Resources and Environment, Malayer.


ﻛﺎدﻣﻴﻮم در ﮔﻴﺎه ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ، ﺟﺬب و اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ - دانشگاه اصفهان

اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ، ﺟﺬب، ﻣﻘﺎوﻣﺖ، ﻛﺎدﻣﻴﻮم،. Matthiola chenopodiifolia. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﻳﻜﻲ از ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ دو ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در. ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻴﺸـ. ﺘﺮ در ﺳـﻨﮓ. ﻫـﺎ. ي ﻣﻌـﺪﻧﻲ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ روي ﻳﺎﻓـﺖ. ﻣﻲ. ﺷـﻮد . اﻳـﻦ ﻋﻨﺼـﺮ از ﻃﺮﻳـﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ. ﻫـﺎ. ي ﻣﻌـﺪن ﻛـﺎوي،. اﺳــﺘﺨﺮاج و ﭘــﺮدازش ﺳــﻨﮓ. ﻫــﺎ. ي ﻣﻌــﺪﻧﻲ روي، آﺑﻜــﺎري. ﻓﻠﺰات، اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﺧﺖ. ﻫـﺎ. ي ﻓﺴـﻴﻠﻲ، ﻛﻮدﻫـﺎي ﻓﺴـﻔﺎﺗﻪ و. ﺣﺸﺮه. ﻛﺶ. ﻫﺎ. در ﻛﺸﺎورزي و از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺎﺿﻼب. ﻫﺎ.


ﻣﺲ و ﮐﺎدﻣﯿﻮم ، روی ، ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮب در ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴ - فصلنامه علوم و .

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮب. ،. روی. ،. ﻣﺲ و ﮐﺎدﻣﯿﻮم. در ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺷﻬﺮی ﮐﺮﻣﺎن. ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺣﻤﺰه. 1. * com. yahoo. mohammadalihamzeh. ﻣﺤﻤﺪ ﻣﯿﺮزاﺋﯽ. 2. ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻈ. ﻔﺮی. 3. ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ. :30/5/86. ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش. :5/9/86. ﭼﮑﯿﺪه. در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت در ﺧﺼﻮص ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿ. ﻦ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮب، روی ﻣﺲ و .. در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را در. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار و اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻂ ز. ﯾﺴﺖ.


در رسوبات منطقه بندراميرآباد سرب،کادميوم ومس( زيابي آلودگي فلزات .

جايگاهی برای تجمع فلزات سنگین می باشند به گونه ای. که اين فلزات از جايی که نشات می گیرند در رسوبات. ذخیره شده و از ا. ين طريق به زنجیره غذايی راه می يابند. غلظت فلزات در رسوبات می تواند با غلظت های فلزی. باالی ثبت شده در موجودات زنده سیوند داشته باشد ]. [.2. منشاء طبیعی فلزات در اکوسیست های آبی ناشی از. هوازدگی سنگ ها و.


ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰﺍﺕ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺁﺭﺳﻨﻴﻚ، ﻛﺎﺩﻣﻴﻮﻡ، ﺳﺮﺏ، ﻣﺲ

TDS ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰﺍﺕ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺁﺭﺳﻨﻴﻚ ، ﺳﺮﺏ، ﻛﺎﺩﻣﻴﻮﻡ ﻭ ﻣﺲ ﻭ. ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻯ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ (1) ﺁﻣﺪﻩ. ﺍﺳﺖ. ﻧﻘﺸﻪ ﺳﻨﮓ ﺷﻨﺎﺳﻰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻧﻮﻉ ﺳﻨﮓ ﻭ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﮔﻰ ﻧﻘﺎﻁ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ. ].ﺷﻜﻞ (1) ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ [23. ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ(2) ﺧﻼﺻﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻛﻴﻔﻰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺂﻣﻴﻦ ﺁﺏ ﺷﺮﺏ. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. ﻭ ﺷﻮﺭﻯ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ. EC ، TDS ، pH ﻭ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ.


ﻛﺎدﻣﻴﻮم در ﮔﻴﺎه ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ، ﺟﺬب و اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ - دانشگاه اصفهان

اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ، ﺟﺬب، ﻣﻘﺎوﻣﺖ، ﻛﺎدﻣﻴﻮم،. Matthiola chenopodiifolia. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﻳﻜﻲ از ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ دو ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در. ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻴﺸـ. ﺘﺮ در ﺳـﻨﮓ. ﻫـﺎ. ي ﻣﻌـﺪﻧﻲ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ روي ﻳﺎﻓـﺖ. ﻣﻲ. ﺷـﻮد . اﻳـﻦ ﻋﻨﺼـﺮ از ﻃﺮﻳـﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ. ﻫـﺎ. ي ﻣﻌـﺪن ﻛـﺎوي،. اﺳــﺘﺨﺮاج و ﭘــﺮدازش ﺳــﻨﮓ. ﻫــﺎ. ي ﻣﻌــﺪﻧﻲ روي، آﺑﻜــﺎري. ﻓﻠﺰات، اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﺧﺖ. ﻫـﺎ. ي ﻓﺴـﻴﻠﻲ، ﻛﻮدﻫـﺎي ﻓﺴـﻔﺎﺗﻪ و. ﺣﺸﺮه. ﻛﺶ. ﻫﺎ. در ﻛﺸﺎورزي و از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺎﺿﻼب. ﻫﺎ.


ﻣﺲ و ﮐﺎدﻣﯿﻮم ، روی ، ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮب در ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴ - فصلنامه علوم و .

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮب. ،. روی. ،. ﻣﺲ و ﮐﺎدﻣﯿﻮم. در ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺷﻬﺮی ﮐﺮﻣﺎن. ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺣﻤﺰه. 1. * com. yahoo. mohammadalihamzeh. ﻣﺤﻤﺪ ﻣﯿﺮزاﺋﯽ. 2. ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻈ. ﻔﺮی. 3. ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ. :30/5/86. ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش. :5/9/86. ﭼﮑﯿﺪه. در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت در ﺧﺼﻮص ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿ. ﻦ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮب، روی ﻣﺲ و .. در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را در. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار و اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻂ ز. ﯾﺴﺖ.


بررسی تغییرات غلظت سرب، روی، مس و کادمیوم در محیط زیست شهری .

در این تحقیق موضوع غلظت فلزات سنگین در خاک، سنگ، رسوب و آب‌های سطحی و زیرزمینی که می‌تواند در اثر آلودگی‌های طبیعی و انسانی ایجاد شده باشد، در محدوده شهری کرمان مورد بررسی قرار گرفته است.


بررسی میزان آلودگی فلزات سنگین (مس، سرب، روی، کادمیوم، آهن و منگنز)

ﺰان. ﻏﻠﻈﺖ. ﻓﻠﺰات. ﺳﻨﮕ. ﻦﯿ. از. ﺣﺪ. ﯿﻣﻌ. ﯽﻨ. ﺑﺎﻻﺗﺮ. ﺑﺮود. ﯾا. ﺠﺎد. آﻟﻮدﮔ. ﯽ. ﻧﻤﻮده. و. ﺳﺒﺐ. ﺗﻬﺪ. ﺪﯾ. ﺑﺮا. ي. ﻣﻮﺟﻮدات. زﻧﺪه. ﯽﻣ. ﮔﺮدد. ).6(. ﻫﻤﭽﻨ. ﻦﯿ. ﺑﺮﺧﯽ. از. ﻓﻠﺰات. ﺳﻨﮕﯿﻦ. از. ﺟﻤﻠـﻪ. ﮐـﺎدﻣﯿﻮم،. ﺳـﺮب. و. آرﺳﻨﯿﮏ. زوال. ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻧﺪ. )7(. ﮐﻪ. ﺑﯿﺸﺘﺮ. اﯾﻦ. ﻓﻠﺰات. ﻧﻪ. ﺗﻨﻬـﺎ. ﺑـﺮاي. ﺣﯿﺎت. ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ. ﺿﺮوري. ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ،. ﺑﻠﮑﻪ. ﺧﺎﺻﯿﺖ. ﺳـﻤﯽ. ﺑـﺎﻻﯾﯽ. دارﻧﺪ . ﯾﮑﯽ. از. ﻣﺴﺎﺋﻞ. اﺳﺎﺳﯽ. در. ارﺗﺒﺎط. ﺑﺎ. ﻓﻠـﺰات. ﺳـﻨﮕﯿﻦ. ﻋـﺪم. ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺰه. ﺷﺪن. آن. ﻫـﺎ. در.


تأثیر برخی اصلاح‌کننده‌های آلی بر ویژگی‌های رویشی و غلظت کادمیوم، ر

13 دسامبر 2014 . ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ﻭ ﭘﻮﺳﺖ ﭘﺴﺘﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎﺩﻣﻴﻮﻡ، ﺳﺮﺏ ﻭ ﺭﻭﻱ ﺩﺭ ﺭﻳﺸﻪ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﮔﻴﺎﻩ ﺑﻪ. ﻃﻮﺭ ﻣﻌﻨﻲ. ﺩﺍﺭﻱ ﮐﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ . ﮐﻠﻤﺎ. ﺕ ﮐﻠﻴﺪﻱ. : ﺁﻟﻮﺩﮔ. ﻲ،. ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕ. ﻴﻦ،. ﻣﺤ. ﻴﻂ. ﺯ. ﻳﺴﺖ،. ﭘﺎﻻ. ﻳﺶ .۱. ﮔﺮﻭﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﺧﺎﮎ، ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻭﻟﯽ ﻋﺼﺮ ﺭﻓﺴﻨﺠﺎﻥ. *: ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎﺕ. : ﭘﺴﺖ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮑﻲ. : m.hamidpourvru. Downloaded from jstnar.iut at 0:48 IRDT on Monday April.


بررسی نقش کادمیوم در سرطان زا یی - مجله علمی پژوهشی فیض .

سابقه و هدف : کادمیوم از فلزات سمی، خطرناک و سرطانزای موجود در محیط زیست است. این فلز بر بافتهای مختلف بدن از جمله کلیهها و کبد تاثیر سوء دارد. هدف از این مطالعه بررسی میزان فلز کادمیوم در مواد غذایی و تاثیر آن بر سلامت انسان و ارائه راههای پیشگیری از اثرات منفی این فلز .


ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻞ ﻧﯿﮑﻞ و ﻣﺲ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎر ﻫ - مجله پژوهش‌های حفاظت آب .

14 جولای 2009 . ﻫﺎ و ﺳﻨﮓ. ﻫﺎي آذرﯾﻦ. ﺑﺎزﯾﮏ، ﺣﺎوي. ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﻢ. ﺗﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ. ي. ﻣﺜﻞ ﻣﺲ، روي و ﮐﺒﺎﻟﺖ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷ. ﻨﺪ. (. ﻫﯽ و ﻫﻤﮑﺎران،. 2005 .) ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﻮه. ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در دﻫﻪ. ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺶ آﻟﻮدﮔﯽ. ﺧﺎك، اﺳﺘﻔﺎده از. ﻋﻠﻢ زﻣﯿﻦ. آﻣﺎر اﺳﺖ. (. اﯾﺰاك و ﺳﺮﯾﻮاﺳﺘﺎوا،. 1989 .) ﻣﻮﺣﺪي. راد. (. 2008. ) ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﮑﺎﻧﯽ روي،. ﺳﺮب. ، ﮐﺎدﻣﯿﻮم و ﻧﯿﮑﻞ در ﺑﺨﺸﯽ از اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﮔﺰارش ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣ.


ﻫﺎي اﻃﺮاف ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﻤﺪان ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﭘﺪوﻟﻮژي ﻣﻨﺸﺄﻳﺎﺑﻲ ﺑ

16 نوامبر 2013 . ﻣﻨﺸﺄﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻠﺰﻫﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺧﺎك. ﻫﺎي اﻃﺮاف ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﻤﺪان ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﭘﺪوﻟﻮژي. 609. ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻞ ﻓﻠﺰﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄ. ﺎﻟﻌﻪ. ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻞ ﻓﻠﺰﻫﺎي ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﻣﺲ، ﻣﻨﮕﻨـﺰ، ﻧﻴﻜـﻞ، روي، ﺳـﺮب و. آﻫﻦ در اﻓﻖ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎك و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در ﺳـﻨﮓ. ﺑـﺴﺘﺮ در ﻣﻨـﺎﺑﻊ. دﻳﮕﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. و2(. ). 3. ﻏﻠﻈﺖ ﻛـﻞ ﻓﻠﺰﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﻪ. ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻮاد ﻣـﺎدري در ﺟـﺪول. 3. آورده ﺷـﺪه اﺳـﺖ . در اﻳـﻦ ﺟـﺪول،. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎري ﺑﻴﻦ.


ﭘﻮد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺳﺮب و ﻛﺎدﻣﻴﻮم در رﺳﻮﺑﺎت و

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ . در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮب. و ﻛﺎدﻣﻴﻮم. در رﺳﻮب و آﻣﻔﻲ ﭘﻮد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه. اﺳﺖ. و. در ﺧﺼﻮص ﻧﻘﺶ دوﺟﻮرﭘﺎﻳﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺤﺚ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ . ﻧﺘﺎﻳﺞ. اﻳﻦ .. 21. دﻗﻴﻘﻪ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ در ارﺗﻔﺎع. 1843. ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﻗﺮار. دارد . رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮه ﭼﺎي در ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮد از ﻗﺴﻤﺖ. ﻏﺮﺑﻲ. روﺳﺘﺎ ﻣﻲ ﮔﺬرد . ﻛﻒ رودﺧﺎﻧﻪ. ﺷﻨﻲ و داراي ﻗﻠﻮه ﺳﻨﮓ. ﻫﺎي. ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻮﭼﻚ و ﺟﺮﻳﺎن آب ﻣ.


برنج از نیکل و سرب،کادمیوم سنگین فلرات حذف در موز پوست زیستی .

۴۶. ) ارقام برنج، تیمار برنج و تنوع پخت آن. می. توانند بر محتوای. عناصر غذایی و جذب فلزات سنگین اثرگذار باشند. ) 8. ,. 3. ,. 0. (. مطالعه اخیر با کاربرد پوست موز به عنوان. ماده. پسماند. کشاورزی و غذایی به عنوان جاذب زیستی برای حذف یون. های فلزی سنگ. ین سمی مانند کادمیوم و سرب در برنج. های. آلوده مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش.


در ﻦﻴ ﺳﻨﮕ ﻓﻠﺰات ﺑﻪ ﺎن ﻳ آﺑﺰ و داﻣﻲ ﻣﻨﺸﺎ ﺑﺎ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮاد آﻟ

26 سپتامبر 2010 . در ﻛﺸﻮر. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺪﻛﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑـﺎ آﻟـﻮدﮔﻲ ﺷـﻴﺮ و ﻓـﺮاورده. ﻫﺎي آن ﺑﻪ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ . در ﺳـﺎل. 1376. ﭼﻴﻨﻲ ﻛﺎر و ﻫﻤﻜـﺎران روي ﭼﻬـﺎر ﻧـﻮع ﺷـﻴﺮ. (. ﺷـﻴﺮ ﺧـﺎم. –. ﺷـﻴﺮ. ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰه. –. ﺷﻴﺮ ﺧﺸﻚ و ﺷﻴﺮ ﻣﺎدر. ) ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺟﻬﺖ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑـﺎ. ﻓﻠﺰاﺗﻲ ﻣﺜﻞ ﻧﻴﻜﻞ، ﺳﺮب، ﻣﺲ و ﻛـﺎدﻣﻴﻮم ﺑـﺎ روش ﺟـﺬب اﺗﻤـﻲ. اﻧ. ﺠﺎم دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ در. 84/2. درﺻـﺪ از ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ. آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﺳﺮب و در.


آﻟﻮدﮔﯽ در اراﺿﯽ ﻫﺎي اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ - مدیریت اراضی

ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺎك. ﻫﺎي اﻃﺮ. اف اﮐﺜﺮ ﻣﻌﺎدن ذﻏﺎل ﺳﻨﮓ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ، آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﺮب، ﮐﺎدﻣﯿﻮم،. روي، ﻣﺲ، ﻣﻨﮕﻨﺰ و ﻧﯿﮑﻞ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ. دﻫﺪ . ﭘﺎﻻﯾﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ﺧﺎﮐﻬﺎ و اراﺿﯽ اﻃﺮاف ﻣﻌﺎدن، ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺰرگ ﺑﺮاي ﺑﺎز. ﮔﺮداﻧﺪن ﺑﻬﺮه. وري و ﺑﺎروري آن و اﯾﺠﺎد ﻣﺠﺪد ﭼﺮﺧﻪ. ﻫﺎي اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﻮﻧﻪ. ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ. و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺻﻼح ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد اﺻﻼح ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﺮ روي ﭼﻨﯿﻦ.


سرب، کادمیوم - مجله علوم پزشکی نیشابور

و با استناد به. طبقه. بندی جدید بیانگر آلودگی متوسط، آلودگی کم و. آلودگی متوسط منابع آب است ). 14. (. در مطالعه. Prasad. و. Bose. در مورد. غلظت روی،. سرب،. کادمیوم، کروم، مس و منگنز. به منظور بررسی. کیفی منا. بع. آب سطحی و چشمه. های اطراف یک معدن سنگ آهک در. پایین دست هیمالیا. نتایج حاکی از آن بود. که میانگین. مقادیر شاخص.


ﺑﺮرﺳﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ روي، ﺳﺮب، ﻛﺮوم و ﻛﺎدﻣﻴﻮم در آب و ر - تحقیقات نظام .

ﺑﺮرﺳﻲ ﻏﻠﻈﺖ. ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ روي، ﺳﺮب، ﻛﺮوم و ﻛﺎدﻣﻴﻮم. 750. ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ. /. ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ. /. ﺷﻤﺎره. ﭘﻨﺠﻢ. /. آذر و دي. 1391 .mui. روش. ﻫﺎ. ﺑﺮا. ي. ﺑﺮرﺳ. ﻲ. آﻟﻮدﮔ. ﻲ. ﻓﻠﺰات. ﺳﻨﮕ. ﻦﻴ. در. زﻣﺴﺘﺎن. 1389. ﺑﻪ. ﺗﻌﺪاد. 30. ﻧﻤﻮﻧﻪ. 15(. ﻧﻤﻮﻧﻪ. آب. و. 15. ﻧﻤﻮﻧﻪ. رﺳﻮب. از). ا 5. ﻳ. ﺴﺘﮕﺎه. ﺑﺮداﺷﺖ. ﺷﺪ. 4 . اﻳﺴﺘﮕﺎه. در. ﺧﻠﻴﺞ. ﮔﺮﮔﺎن. (. ﺷﻜﻞ. ) 2. و. 1. اﻳﺴﺘﮕﺎه. در. ﻣﺼﺐ. رودﺧﺎﻧﻪ. ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود. ﻗﺮار داﺷﺖ.


اصل مقاله

ﻛﺎﺩﻣﻴﻮﻡ، ﺭﻭﻱ. ﻭ. ﻣﺲ، ﺑﻲ. ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺎ ﺷﺪﻳﺪﺍً. ﺁﻟﻮﺩﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ. ﻋﻨﺼﺮ ﺳﺮﺏ، ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﻛﺮﻭﻡ. ﻭ. ﻏﻴﺮ. ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺗﺎ ﻛﻤﻲ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﻧﻴﻜﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻠﻴﻞ. ﻣﺆﻟﻔﻪ. ﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﺑﺮ ﺩﺍﺩﻩ. ﻫﺎ. ﻣﻮﺟﺐ. ﺷﺪ . ﻞ ﻓﻠﺰﺍﺕ ﺳﻨﮕ. ﻦﻴ. ﺑﻪ ﻣﺤـ. ﻴ. ﻂ ﺧـﺎﻙ ﻭ. ﺭﺳﻮﺏ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻌ. ﻲ. ﭼﻮﻥ ﻣﻌﺪﻥ. ﻛـﺎﺭ. ﻱ. ، ﻛﺎﺭﺧﺎﻧـﻪ ﺫﻭﺏ. ﻓﻠـﺰ. ،. ﻴﺳـ. ﻤﺎﻥ ﻭ . ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. (. Kamon, et al ., 2000; Ract, et al., 2003. ). ﺑ. ﺮﺍﻱ ﻧﻤﻮﻧﻪ.


مطالعه آلودگی فلزات سنگین رسوبات ساحلی جزیره هرمز و منشا آن ها

6 جولای 2014 . ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ رﺳﻮب ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺳﻨﮓ ﺷﻨﺎﺳﻲ رﺳﻮﺑﻲ، داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم، ﮔﺮوه زﻣﻴﻦ. ﺷﻨﺎﺳﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، .. ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﻲ از ﻛﻞ ﺳﺮب و ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻮاﺣﻞ. ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻣﻨﺸﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ . ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻨﮓ. ﻫﺎي رﺳﻮﺑﻲ (ﺳﻨﮓ آﻫﻚ و دوﻟﻮﻣﻴﺖ) و ﺳﻨﮓ. ﻫﺎي. ﭘﻠﻮﺗﻮﻧﻴﻜﻲ (ﻧﻈﻴﺮ دﻳﺎﺑﺎز) و آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﻲ (رﻳﻮﻟﻴﺖ، ﺗﺮاﻛﻴﺖ، ﺑﺎزاﻟﺖ و. ﺗﻮف) اﺳﺖ. رﺧﻨﻤﻮن. ﻫﺎي ﻣﺤﺪودي از ﺳﺎزﻧﺪ آﻏﺎﺟﺎري (ﻣﻴﻮﺳﻦ. ﻣﻴﺎﻧﻲ. -. ﭘﻠﻴﻮﺳﻦ ﻣﻴﺎﻧﻲ) در ﻛﻨﺎر.


حذف بیولوژیکی کروم و کادمیوم با استفاده از باکتریهای مقاوم جداسازی .

عنوان, حذف بیولوژیکی کروم و کادمیوم با استفاده از باکتریهای مقاوم جداسازی شده از خاک های پذیرنده پساب مناطق صنعتی شهر همدان . و ترکیبات الکترونیکی از قبیل کادمیوم تلوراید استفاده می شود و به عنوان یک ناخالصی علاوه بر حضور در فلزات آهنی (روی، سرب، مس)، درآهن و فولاد، سوخت های فسیلی (زغال سنگ، نفت و گاز، زغال سنگ.


Pre:تولید کارخانه شبیه سازی سنگدانه
Next:سرند ارتعاشی برای پودر در هند